ธนาคาร
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-3451-2290    
สาขากาญจนบุรี 0-3451-2289 0-3451-4518  
นายวีระศักดิ์  โคมสุวรรณ 0-3451-5534   -
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      
สาขาย่อยถนนแสงชูโต (อ.เมืองฯ) 0-3451-1292    
นายนิตย์  โรจน์ทนงชัย 0-3451-1359 0-3451-6768 -
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-3459-9537 0-3459-9100 0-3234-1077
สาขาทองผาภูมิ 0-345-9065-6    
นายอโนทัย  เฮงเส็ง 0-3459-9537-38    
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      
สาขาท่าม่วง 0-3461-1441 0-3461-1890  
นายปรีชา  มังคลากร 0-3461-1891-2    
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      
สาขาท่ามะกา 0-3451-2307    
นางสราพร   ชุ่มมณีกูร 0-3464-0681 0-3454-1160  
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       
สาขาไทรโยค      
นายวิลาส  เจริญศิลาเวทย์ 0-3463-4265 0-3463-4266  
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-3462-8496 0-3462-8495  
สาขาบ่อพลอย      
นายภูธร  ตั้งอุดมภพ 0-3462-8492    
ผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร      
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-3254 0-3462-3255 0-3462-4666
นายขันติ  โอทอง 0-3462-34587-8    
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผจก.ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี 0-3451-1185 0-3462-2937 0-3451-3126
นายสนั่น  มาลาพงษ์ 0-3451-2422    
  0-3451-3358    
ผจก.ธ.ก.ส.สาขาท่าเรือพระแท่น (อ.ท่ามะกา)      
นายสุรศักดิ์  ถนอมวงศ์ 0-3456-2017 0-3456-2047 -
ผจก.ธ.ก.ส.สาขาพนมทวน 0-3457-9014 0-3457-9215 0-3451-4811
นายประนอม   ดำเกิงเดช 0-3463-0468    
ผจก.ธ.ก.ส.สาขาเลาขวัญ 0-3457-6100 0-3457-6129 -
นางวาสนา  อุ่นจิตติ 0-3457-6128    
ผจก.ธ.ก.ส.สาขาบ่อพลอย 0-3462-8482-3    
นายสุรพล  อยู่เจริญ 0-3462-8482-3 0-3462-8481  
ผจก.ธ.ก.ส.สาขาไทรโยค 0-3463-4155  
นายวรรณชัย  แย้มมา 0-3463-4470 0-3463-4471  
ผจก.ธนาคารออมสินสาขากาญจนบุรี 0-3462-0894    
นายอำนวย ทองใบใหญ่ 0-3451-1582 0-3451-1582 -
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี      
นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ 0-3451-7038    
ผจก.ธนาคารออมสินสาขาพนมทวน      
น.ส.วิชุดา  เอื้อภารดร 0-3463-0443 0-3457-9220  
ผจก.ธนาคารออมสินสาขาท่าม่วง 0-3461-1855    
นายมานพ  กาญจนมณฑล 0-3461-1001 0-3461-1001  
ผจก.ธนาคารออมสินสาขาท่ามะกา 0-3454-1345    
นางสมปอง  บุญเชื้อ 0-3454-1090 0-3451-1090  
ผจก.ธนาคารออมสินสาขาท่าเรือกาญจนบุรี 0-3456-1194 0-3456-1194  
(อ.ท่ามะกา)      
นางฉวีวรรณ  ศรีเกตุ 0-3456-2019    
ผจก.ธนาคารออมสินสาขาลูกแก 0-3456-6446 0-3456-6446  
(อ.ท่ามะกา)  0-3456-6513    
ผจก.ธนาคารออมสินสาขาทองผาภูมิ 0-3459-9312 0-3459-9551  
นายวรพล  ชัยทัศน์ 0-3459-9551 0-3459-9312  
ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขากาญจนบุรี   0-3462-2815-7  
นายเฉลิมเกียรติ  สันติพันธุ์ 0-3451-6758-60 ต่อ 104 -
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      
สาขากาญจนบุรี      
นายพงพันธ์  เลาหะโชติ 0-3451-2710-12 0-3451-1111 -
ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      
สาขาท่าเรือกาญจนบุรี (อ.ท่ามะกา)    
นายปัญญา   สมรรคการ 0-3456-1997-8 0-3456-1031  
ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      
สาขาท่าม่วงกาญจนบุรี  0-3462-7027-8    
นายวิวัฒน์  ประถมศิริพาณิช 0-3461-1722 0-3461-1411  
ผจก.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)      
สาขากาญจนบุรี 0-3451-2441-2    
นายยงยุทธ  ประทีปพรศักดิ์ 0-3451-1677 0-3451-1677 -
ผจก.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 0-3456-1745    
สาขาท่าเรือ (อ.ท่ามะกา) 0-3456-1822 0-3456-1745  
นายธวัชชัย   ถ้ำกระแสร์ 0-3456-2046    
ผจก.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      
สาขากาญจนบุรี      
นายปราโมทย์   กรีฑาธร 0-3462-1378-9 0-3451-3307  
ผจก.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0-3456-6150    
สาขาลุกแก (อ.ท่ามะกา) 0-3456-6104 0-3456-6255  
นายรักษ์   บุญมี 0-3456-6001    
ผจก.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      
สาชาตลาดเขต (อ.พนมทวน)      
นายสนฉัตร  ชัยมงคล 0-3457-1236-8                        0-3457-1239  
ผจก.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      
สาขาด่านมะขามเตี้ย 0-3464-2071-2    
นายองอาจ  วงศ์พินิจวโรดม 0-3464-2099 0-3464-2073 -
ผจก.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)      
สาขาสังขละบุรี 0-3459-5263-6    
นายกิจเกษม   วรรณเกษม 0-3459-5034 0-3459-5028 0-3459-5034
ผจก.ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด      
(มหาชน) สาขากาญจนบุรี 0-3451-5096-100 0-3451-5102  
นายวิรัช  คุณสมบัติ 0-3451-5096-100 0-3451-5102 -
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผจก.ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 0-3451-2387    
(มหาชน) สาขาย่อยถนนบวร (อ.เมือง) 0-3451-1022 0-3451-1597 0-3234-7932
นายไตรภูมิ  ธนนาทธนะชน 0-3451-4205    
ผจก.ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 0-3456-1254 0-3456-2074
(มหาชน) สาขาท่าเรือ (อ.ท่ามะกา) 0-3456-1130    
นายอภิศักดิ์  ภิญโญรัตนโยธี 0-3456-1040 0-3456-2073  
ผจก.ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 0-3461-1403    
(มหาชน) สาขาท่าม่วง 0-3461-1119    
นางจินดาพร  กาญจนฤทธิ์ 0-3461-2417-18 0-3461-2419  
ผจก.ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 0-3459-9073 0-3459-9073  
(มหาชน) สาขาทองผาภูมิ 0-3459-9352    
นายมนตรี  วิริยานนท์ 0-3459-9613 0-3459-9613  
ผจก.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0-3462-3267-74    
สาขากาญจนบุรี 0-3451-1203    
นายชาญชัย  ตั้งจิตพัฒนกุล 0-3451-1774 0-3451-2381 -
ผจก.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    
สาขาท่าเรือ (อ.ท่ามะกา)      
นายชาญชัย  ตั้งจิตพัฒนกุล 0-3463-6859-60 0-3456-1994  
ผจก.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด      
(มหาชน) สาขากาญจนบุรี      
นายชาตรี  สุวรรณประดิษฐ์ 0-3451-2396-7 0-3451-2396-7  
ผจก.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 0-3458-1055-6 0-3458-1055-6  
(มหาชน) สาขาบ่อพลอย 0-3458-1051 0-3458-1051  
นายมาโนช  วัฒนแย้ม 0-3458-1096 0-3458-1096  
ผจก.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 0-3461-1139 0-3461-1139  
(มหาชน) สาขาท่าม่วง 0-3461-2412 0-3461-2414  
นางนันทนา  โกลิมาศ 0-3461-2413 0-3461-2413  
  0-3461-1324 0-3461-1324  
ผจก.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0-3456-2119    
สาขาท่าเรือพระแท่น (อ.ท่ามะกา) 0-3456-2005-6 0-3456-2006  
นายสัมฤทธิ์  เลาหะประเสริฐสิทธิ์ 0-3456-2013    
ผจก.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด      
(มหาชน) สาขาลูกแก (อ.ท่ามะกา)  0-3456-6140 0-3456-6140  
นายบรรลุ  วรรณศิริ 0-3456-6072 0-3456-6072