ภาคเอกชน
ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2257 0-3451-2257 0-3456-1466
นายประทีป  พงษ์วิทยภานุ 0-3451-5111   0-3456-1866
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1949 0-3451-1949
นายมนตรี  กาญจน์บริรักษ์ 0-3464-7585-6 0-3464-1007 0-3464-1007
ประธานมูลนิธิ ร.3 ร.5      
ร.ต.ณรงค์  แสงสุริยงค์ 0-3451-1068   0-3451-1068
ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี      
นายชาญชัย  ตั้งจิตพัฒนกุล 0-3462-3267-74   -
นายกสโมสรโรตารี่กาญจนบุรี      
นายวิสุทธิ์  จันทร์วาววาม 0-3462-2740    
นายกสโมสรโรตารี่ท่าม่วง      
นายถาวร  วิโรจน์พงศ์ 0-3461-1821    
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ชมรมทหารผ่านศึกเวียดนาม และนักรบผู้กล้า กจ.      
พ.อ.สุรินทร์  จันทร์เพียร  0-3462-5057 0-3462-5053  
นายกสโมสรโรตารี่ท่าเรือ – กาญจนบุรี      
นายสุธน  ยางสวย 0-3454-3040 0-3454-3040 0-3454-3040
นายกสมาคมชาวกาญจนบุรี      
พล.ต.ต. วัชระ  เข้มศักดิ์สิทธิ์ 0-2241-5929    
* นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย  (เลขาฯ) 0-2416-2299    
นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 0-34541196 0-3454-2208  
นายประชา  โพธิพิพิธ 0-3454-1089   -
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3360 0-3451-3642  
นายวินิจ  โรจนวงศ์   0-3451-3623  
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี      
พ.อ.สุรินทร์  จันทร์เพียร 0-3462-5299 0-3462-5051 -
นายกสมาคมชาวเรือ ชาวแพกาญจนบุรี      
นางจิราภรณ์  ประเสริฐสุข 0-3451-3823 0-3462-0627 -
ประธานชมรม โรงแรม รีสอร์ท และสนาม 0-3463-4454    
กอล์ฟจังหวัดกาญจนบุรี (รร.หมู่บ้านแม่น้ำแคว)      
นายวิชัย   ล้อศิริ 0-2251-7096 0-3463-4454  
ประธานชมรมประวัติศาสตร์กาญจนบุรี      
พลโทรวมศักดิ์  ไชยโกมินทร์ 0-3451-1279 0-3451-4408 0-3451-2959
ประธานชมรมนักข่าวกาญจนบุรี    
นายศวัธชณ์  ศิลปดิษฐ 03451-5211 0-3462-0184 0-3451-5211
ประธานชมรมอัญมณีรับประกันคุณภาพ 0-3462-4261   0-3462-4261
นายชูชีพ  วิสุทธาภรณ์      
หัวหน้าภาคสนามสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย      
สหประชาชาติ (UNHCR)  0-3462-2393   -
Mr.Dost  M. Yousafzai 0-3462-2913 0-3462-2919  
ประธานชมรมทหารผ่านศึกเวียดนามและนักรบ      
ผู้กล้าจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-5053    
พ.อ.สุรินทร์  จันทร์เพียร 0-3462-5057    
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน      
จังหวัดกาญจนบุรี 0-3454-2634-7    
ดร.สิงห์  ตั้งเจริญชัยชนะ 0-3462-0699 0-3464-1401 0-3456-1052
  0-3462-0700 0-3454-2638  
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร      
จังหวัดกาญจนบุรี      
นายประสงค์  ผิวอ่อนดี - - -
ประธานศูนย์อนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี      
นายประสงค์  ผิวอ่อนดี 0-3451-4258 0-3451-4258 0-3451-4507
ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค      
ส่วนภูมิภาค 0-3451-4258 0-3451-4258 0-3451-4507
นายประสงค์  ผิวอ่อนดี