รัฐวิสาหกิจ
ผอ.สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 1 0-3451-1200 0-3451-2500 -
นายปรเมศวร์  อมาตยกุล 0-3462-3691 0-3451-1200  
* นายอาคม  ชานาง สป.มท.61167   -
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-1137    
นายสมัย  เย็นฉ่ำ 0-3451-2555 0-3462-1142 0-3451-4738
* นายอนันต์ไชย  รักษากุล 0-3451-2498   0-3457-9024
ผจก.สำนักงานประปากาญจนบุรี      
นายไพรัช  ชอบอิสระ 0-3451-1520 0-3451-6098 0-3451-6796
* นายสุเทพ  วิมลเศรษฐ์     -
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรีฯ      
นายสมชาย  จริยธาราสิทธิ์ 0-3451-4037 0-3451-5060 -
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อส.มท.      
จังหวัดกาญจนบุรี 0-3464-9836    
นายชลันธร  นิลเศรษฐ์ 0-3454-1245 0-3464-9836  
ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าสาขากาญจนบุรี      
นายสมศักดิ์  หอมมาก 0-3451-1501 0-3451-2910 -
หน.ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี      
นายบุญญฤทธิ์  นิธากร 0-3451-2449 0-3451-1131 -
ผจก.สำนักงานบริการลูกค้ากาญจนบุรี      
นายรุ่งโรจน์  ควรประเสริฐ 0-3451-4085 0-3451-1085 -
นายสถานีรถไฟกาญจนบุรี      
นายเสวก  ทองทอดทาน 0-3451-1285 - -
สารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี      
นายอนันต์  ปัญญาสาโรจน์ 0-3451-2994 0-3451-2994 -
ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์   0-3457-4001  
นายอนุชิต  อสัมภินวงศ์ 0-3457-4000-1 ต่อ2453 0-3457-4001
* นายชูชาติ  อิ่มโอษฐ์     ต่อ 2800
ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ 0-3459-9077 0-3459-9077  
นายวินัย  ถาวรนาน ต่อ 2000 ต่อ 2452 0-3459-9077
นายสุทธิวัชร   หาอุปละ 0-3459-9115 0-2436-8736 ต่อ 2800
หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา 0-3451-6803 0-3451-5324  
นายปรีชา   ศรีน้อย 0-3451-5324-5 ต่อ 2001 -