กระทรวงคมนาคม
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2536    
นายพิบูลย์  ว่องภักดีภูบาล 0-3462-4938 0-3451-2985 0-3451-2300
  0-3462-4939    
  0-3462-4940    
ผอ.ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี      
- 0-3451-7389 0-3451-7387 0-3451-7394
* นายสมชาย  ลิ้มเทียมเจริญ 0-3451-7386   -
E-mail:www.doh.go.th      
ผอ.แขวงการทางกาญจนบุรี 0-3462-4625    
นายประดิษฐ์   ประเสริฐ 0-3462-4971 0-3451-4110 0-3451-4111
* นายพินัย  ประนอมเชย 0-3451-4109   -
หน.สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3       
สาขากาญจนบุรี      
น.ส.ขนิชญา  รุ่งเครือ 0-3456-4364 0-3456-4365 -
* นายสมชัย  ภูริขันติเนตร 0-3456-4365   -
E-mail:pahida-chintatam@yahoo.com      
ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี      
นายประพฤติ  โป่งประดิษฐ์ 0-3451-5768 0-3451-5768 -
* นายจิตรกร   อุปละ 0-3451-2657   -
       
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ