กระทรวงพลังงาน
พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี      
นายสัมพันธ์ เสียงเสนาะ 0-3451-4590 0-3451-4591