กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
สถิติจังหวัดกาญจนบุรี สป.มท. 1152–53    
นางอรธัญญา  หุ่นดี 0-3451-2996 0-3451-5109 0-3451-4241
* นายสมชาย  พลฤทธิ์ 0-3451-5109   0-2812-5198
E-mail:kauburi@nso.go.th      
หน.สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี      
นางสาวสุรีย์   เมธยาภา 0-3462-2788 0-3451-1284 -
* นายสถิตย์พร  ดำขำ     0-3452-1209