กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1305    
นายสรศักดิ์  สิทธิสังข์ 0-3451-3964 0-3451-4995 0-3461-1042
*              - สป.มท. 61193   -
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย      
และน้ำตาลทราย ภาคกลาง 0-3461-2197    
นายสุรพล  ถ้ำกระแสร์ 0-3461-1111 0-3461-1111 0-3461-3113
* นายรณยุทธ์   สัตยานิคม 0-3465-2261   -
E-mail:0605@ocsb.go.th