กระทรวงวัฒนธรรม
ผอ.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี      
นางพรรณนิภา มุสิกุล 0-3451-8434 0-3456-4282 -
* นางศิวลี  สระบุญมา 0-3451-8797   0-3463-1265
หน.หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก      
กาญจนบุรี 0-3451-3924-6    
นางสาวทิพยา  อรรถวิสุทธิกุล 0-3451-6755 0-3451-3924 -
* นางภควรรณ  คุณากรวงศ์      
หน.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์      
นายชัยนันท์   บุษยรัตน์ 0-3458-5052-3 0-3458-5052  
* นางสาวผ่องพรรณ์  ตันธนะชัย      
E-mail:muangsing-part@thaimail.com      
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่ากาญจนบุรี      
นายสุนันท์  ไทรเทพยิ้ม 0-3465-4058 0-3465-4058 -