กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4293    
นายวรวิทย์  เมฆนพรัตน์ 0-3462-2167 0-3462-2159 0-3462-3573
* นางชนิตา  สุภิตาภรณ์ 0-3456-4292    
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
หน.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด      
กาญจนบุรี 0-3456-4297 - -
นายธงชัย  อุบลแย้ม 0-3456-4314 0-3462-2125 -
* นายปิยะพล  อาษา 0-3456-4301    
หน.สำนักงานประกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี      
นายเกรียงไกร  เลิศผล 0-3456-4298 0-3456-4299 -
* นายประดิษฐ์  เทวิน 0-3456-4299    
หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัด      
กาญจนบุรี      
นายสมชัย  เวชโพธิ์กลาง 0-3456-4294 0-3456-4296 -
* นางสาวปณิดา  เอกผดุงพงศ์ 0-3456-4296