สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี      
นายสมเกียรติ  ธงศรี 0-3456-4287 0-3456-4282 -
* นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล 0-3456-4280   -