กระทรวงศึกษาธิการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล 0-3458-5059 0-3458-5077  
รศ.นภดล   ไชยคำ 0-3458-5058 - -
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      
ผศ.ดร. ปัญญา  การพานิชย์ 0-3463-3227 0-3463-3224 -
E-mail:kru_/secret @ mail.kru.ac.th 0-3463-3228   0-3451-5965
มหาวิทยาลัยรามคำแรงกาญจนบุรี 0-3458-1009 0-3458-1044  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์ เขียวดารา 0-3458-1090    
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 0-3462-3585    
นายวิสูตร  เกษมสุข สป.มท. 61160 0-3462-3006 -
* นายจันโททัย  กลีบเมฆ 0-3451-4320   0-3451-1262
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2      
นายอดุลย์ วราเอกศิริ 0-3457-9338 0-3457-9338 -
* นายอนันต์  กัลปะ 0-3457-9242 0-3457-9242 -
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3      
นายทวีพล  แพเรือง 0-3459-1111 0-3459-1086 -
* นายสุมิติ  ขุนภักดี 0-3459-1086   0-3459-1086
E-mail:tanedu3@hotmail.com      
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี      
นายสมยศ   เพิ่มพงษ์ษาเจริญ 0-3451-4429 0-3451-2600 0-3451-5893
* นายสมชาย  เขียวแก้ว 0-3451-2600   -
E-mail:uumm@thaimail.com      
ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี       
“สามสงฆ์ทรงพระคุณ"      
ร.ต.อัมพร มากเพชร 0-3451-8225-6 0-3451-8226 -
* นายศิริเทพ  บุญญาลัย     -
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด      
กาญจนบุรี      
นายมนตรี   ศิวาลัยกุล 0-3451-7549 0-3451-7548 -
* นางสาวสมพิศ  ไชยกิจ 0-3451-7550   -
ผู้ประสานงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5050 0-3451-7482  
นายมาดี  ศรีขำ 0-3451-7481 0-3451-2446 -
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี    
นางลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี 0-3451-1124   0-3451-1124
  0-3451-2446 0-3451-2446 ต่อ 199
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี      
นายถาวร  เจาะจิตร 0-3451-1176 0-3451-4283 0-3451-1076
* นายสุขุม   ไม่เสื่อมสุข     0-3451-1776
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี      
นายคัมภีร์  สายะสนธิ 0-3455-2106    
* นายศักดิ์  ประเสริฐดี 0-3455-2107 0-3455-2018 -
E-mail:kan_cat2002@hot.mail.com     -
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3451-2776    
นายศักดิ์สิทธิ์  แสงกลับ 0-3451-2676 0-3451-2776 0-3451-2676
* นางยุวดี  ยางสวย     -
E-mail:kan_poly @ hotmail.com      
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0-3461-3174    
นายมาดี  ศรีขำ 0-3461-1792 0-3461-1777 0-2413-4614
* นายอนันต์  สกลศักดิ์     -
E-mail:kicec @ kicec.ac.th      
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน      
นายสืบพงษ์   ทองนาค 0-3457-9597 0-3457-9296 0-3457-9227
* นายประยุทธ  ชำนาญกิจ     0-3451-4991
ผอ.โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 0-3451-1060    
นายจักรกฤษ  แย้มสรวล 0-3451-3253 0-3451-3253 -
* นางพงเพ็ญ  ศรีทอง     -
ผอ.โรงเรียนวิสุทธรังษี 0-3451-1773    
นายศักรินทร์    จริงจิตร 0-3451-2879 0-3451-2879 -
9    
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.โรงเรียนเทพมงคลรังษี      
นายเสนอ  มีใจดี 0-3451-6100 0-3451-6100 0-3451-2609
*นางสาวพรทิพา  จิณแพทย์ 0-3451-1320   -
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ      
จังหวัดกาญจนบุรี      
นายทนง  ต่างใจ 0-3452-1492 0-3452-1492 -
* ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิษฎา  เจริญสุข 0-3451-1324    
E-mail:pseckanchanaburi@obec.go.th      
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี      
นางสาวฐิติมา  กลั่นบุศย์      
* นางสาวนฤมล  นามเอี่ยม 0-3451-7220-1 0-3451-7221 -