กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย      
จังหวัดกาญจนบุรี      
นายชาญวิทย์  อินสว่าง 0-3462-4437 0-3462-4437 -
* นางสวลี   นุชลำยอง     -
ผอ.ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ      
จังหวัดกาญจนบุรี      
นายวัลลภ  เพิ่มพูน 0-3451-5803 0-3451-5803 -