กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
จังหวัดกาญจนบุรี      
นายวินิจ  รักชาติ 0-3451-1566 0-3451-4415 0-3451-1754
* นายมาโนชน์    บุณยานันต์ สป.60751   0-3451-5997
หน.อุทยานแห่งชาติไทรโยค      
นายยุทธชัย  ปัทมสนธิ 0-3451-6163  0-3451-6163 0-7521-9207
* นายวิพนธ์  กาญจนภิญพงศ์     -
หน.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ      
นายสินพบ  โมลีรัตน์ 0-3457-4222 0-3457-4222  
* นายคมเชษฐา   จรุงพันธ์     -
หน.อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์      
นายดำรัส  ศุขอร่าม 0-3451-6667 0-3451-6667 -
หน.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 0-3453-2099    
นายสุเทพ   เกตุเวชสุริยา 0-1756-9343 - -
หน.อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์      
นายอุดม  ใบศิริ - - -
หน.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (อ.ทองผาภูมิ)       
นายธรรมรัฐ  วงศ์โสภา - - -
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
หน.อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ      
นายทัศนัย  เปิ้นสมุทร - - -
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 0-3458-4032    
นายนิพนธ์  สงวนญาติ 0-1944-5511 - -
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร      
ด้านตะวันตก      
นายเอิบ   เชิงสะอาด   - -
หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระ      
ศรีนครินทร์กาญจนบุรี      
นายสมพล  เสมสวัสดิ์ - - -
* นายธานี  เหลืองสะอาด      
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์      
ป่าเขาน้ำพุ (อ.เมืองฯ)      
นายวิชิต  ปัญญาภรณ์ - - -
หน.ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี      
นายรัชสิต  จงจรัสพร - - -