กระทรวงเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี      
นายสุวิทย์ชาติ  ขยันการนาวี 0-3451-6894-5 0-3451-6894-5 -
*นายกิติศักดิ์    ภูมิระวิ สป.61169   -
E-mail: moac-kri  @ yahoo.com      
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4267   -
นายภูมิ  ยั่งยืนยง 0-3456-4268 0-3456-4268 -
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี     -
นายวิริยะ แก้วทอง 0-3451-3916 0-3451-2926 -
* นายเกษม  แก่นทรัพย์ 0-3451-2926   0-3451-2946
ประมงจังหวัดกาญจนบุรี      
นางสุนันทา  จันทร์สมวงษ์ 0-3456-4302 0-3456-4302 -
* นายสมชาย  เจียรทิพย์วิไล 0-3456-4303    
สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3468    
นายเสนอ   ชูจันทร์ 0-3451-1587 0-3451-6093 -
* นายสายัณห์  เกตุพันธ์ สป.61158   0-3451-4657
E-mail: cpd-kanchaburi @ cpd.go.th      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี      
นายธำรงศักดิ์  ธาระวานิช 0-3456-4399 0-3456-4320 -
* นายวรชัย  ดวงวิบูลย์ 0-3456-4414    
E-mail:kanchanaburi @ alro.go.th      
ผอ.สำนักชลประทานที่ 13 0-3461-1079 0-3462-6716  
นายเลิศวิโรจน์   โกวัฒนะ 0-3461-1070 0-3461-1798 -
* นายปรีชา  จานทอง 0-3461-1797    
หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 0-3461-3018    
เขื่อนแม่กลอง 0-3461-2144    
นายเสน่ห์  แก้วบุญเรือง 0-3461-3305 0-3461-3304  
หัวหน้าโครงการชลประทานกาญจนบุรี      
นายนิวัติ  เอี่ยมโสภณ 0-3456-4387  
* นายวุฒิไกร  สมิทธิเมธินทร์ 0-3456-4386 0-3456-4387 0-3456-4376
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี      
นายบุญมี  เลิศรัตนเดชากุล 0-3451-5853 0-3451-5933 -
* นายไกรสิงห์  ชูดี      
หน.สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี      
นายสมชาย  นิยมธรรม 0-3461-2409 0-3461-2409 0-3465-8319
* นายพิจิตต์   บรรณรงค์ 0-34561-1791    
หน.นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ      
นายเชาวลิต  เจริญฤทธิ์ 0-3451-6393 0-3451-6393 -
หน.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี      
นางไพรัช  จันทชุม 0-3451-2993   -
* นางรุ่งโรจน์  เจิมจรุง สป.มท. 61159 0-3451-2995 0-3451-3991
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กจ.      
นายชุติพงศ์   ว่องส่งสาร 0-3461-1144 0-3461-1144 0-3461-1144
* นางสาวจินตนา  ดำรงไตรภพ      
หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมง      
น้ำจืดภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี 0-3459-7033    
นายวีระ  รัตนจินดา 0-3459-7034 0-3459-7033 -
หน.สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี      
นายไพฑูรย์  พุทธาศรี 0-3456-4277 -
* นายธวัชชัย  กฤตรัชตนันต์ 0-3456-4289-91 0-3456-4291 0-3451-6676
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.ศูนย์สงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี      
นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน 0-3459-5409 0-3459-5409  
ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืชสาขากาญจนบุรี      
นายสมคิด  เฉลิมเกียรติ 0-3461-1910 0-3461-1910 -
ผอ. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ      
ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี  0-3455-2158 0-3455-2158 -
นายภนัณก์กิจ สุทธภักดี 0-3455-2159 0-3455-2159  
ผอ. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ      
จังหวัดกาญจนบุรี 0-3455-2158 0-3455-2158 -
นายกอบชาญ พุกกะเวส 0-3455-2159 0-3455-2159  
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร 0-3465-8024 0-3465-8056 0-3465-8056
นายพิสดาร  จูมจนะ 0-3465-8056    
ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง - - -
นายจิตรกร วิจิตรถาวร