กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด      
กาญจนบุรี 0-3451-2455  
นายชลิต ชีช้าง 0-3451-1775 0-3451-1775
* น.ส.สุรภา  กสานติกุล สป.61194   -
ผอ.ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา  
จังหวัดกาญจนบุรี  
ร้อยตรี  วิชัย  ชิ้นศุภร 0-3451-2452 0-3451-2452 0-3451-2066
* นายบรรยง   ศรีเจริญวงศ์  
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  
จังหวัดกาญจนบุรี  
นายดำรงค์  บุตรเริ่ม   0-3451-7693 0-3451-7693 0-3462-3149
* นางเบ็ญชรี  อุชชิน