กระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สป.มท. 61150    
นางสาวอุไร  ชีพอยู่ยืน 0-3451-6099 0-3451-6099 -
* นายพรชัย  โกวิทพรพิเชฎฐ์ 0-3462-2411    
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด      
กาญจนบุรี 0-3451-2599    
นายทศพล     กฤตวงศ์วิมาน 0-3451-1253 0-3451-1253 -
* นางพรเพ็ญ  อิ่มโอชา สป.61151   0-3462-1328
ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4307    
นายวีระ  ถาวระ 0-3462-3408-9 0-3456-4308 -
* นายวินัย  กันสวัสดิ์     0-3451-7400
E-mail: ssodan @ thaimail.com      
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4309    
นางสาวหรรษา  โอเจริญ 0-3456-4315 0-3462-3455 0-3462-1328-
  สป. 61197    
* นางปัชณา   สุขบริบูรณ์     -
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด กจ. 0-3453-1045    
นายกิตติ  ภูศรี 0-9891-4801-2 0-3453-1045 0-3454-2669
* นายชัยโชค  ครรชิต 0-3451-1675  (ศาลากลางหลังเก่า) -