สำนักนายกรัฐมนตรี
ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 0-3451-6889    
นายรัตนบุรี  อติศัพท์ 0-3451-6788 0- 3451-9794 0-2591-6253
* นายประสาร  ผลอาหาร 0-3452-1762 0-3451-6950 -
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-4756    
นางสุกัญญา นาคสุข 0-3451-2410 0-3451-2410 0-3451-7168
* นางรุจิรา   สุภาชัย สป.มท. 61161   0-3463-5338
E-mail:prkan @ prd.go.th      
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ      
ไทยจังหวัดกาญจนบุรี      
นายสมโภชน์  วิสุทธิแพทย์ 0-3462-5075 0-3451-2973 -
* นางวิชนี  จังวัฒนทรัพย์ 0-3451-2973   -
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ      
ไทยสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี      
นายธีรพล   สมมาตร 0-3459-5406 0-3459-5406 -
* นายบัญชา   รักษพรรณ์ 0-3459-5488   -
ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย      
ช่อง 11 จังหวัดกาญจนบุรี     -
นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน 0-3452-1755 0-3452-1754  
* นายพินิจ     โตนดแก้ว 0-3452-1753-59 0-3452-1757 -
E-mail: iangsudroctai@hotmail.com   0-3452-1758