กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2417    
นพ.บุญนำ  ชัยวิสุทธิ์ 0-3462-2982-3 0-3451-1734 0-3451-2753
* น.พ.สมเจตน์   เหล่าลือเกียรติ์ ต่อ 106  
  สป.มท. 61186  
ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3451-1233  
นพ.สุเพียว อึ๊งวิจารณ์ปัญญา 0-3451-5588  
* น.พ. สายัณห์   บูรณวนิช สป.61164,61185  
  0-3451-5588 0-3451-1507 0-3451-5450
  0-3462-2999  0-3451-1233
     
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-1859-60    
นพ.เชาวโรจน์  อุบลวิโรจน์ 0-3454-1105 0-3454-1115 0-3454-1110
  0-3454-2035  
  0-3454-2031    
* นางบุญเตือน  พูนศิริ สป. 61291   -
       
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1   0-3462-2524  
นายมาลี  จันทร์สว่าง 0-3461-1055  (บ่าย) 0-3465-1121
* นายไพฑูรย์   เนียมหอม 0-3462-2786  (เช้า) -