กระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 0-3458-9301-4    
พลตรี อดุล  อุบล 0-3451-8445-7 0-3458-9302 0-3458-9533
  0-3458-9302 0-3458-9304  
* พันเอก ทวัชชัย  นุ่มนิ่ม 0-3458-9302   -
  ต่อ 302    
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี    
พ.อ.(พิเศษ) คนินทร  วงศาโรจน์ 0-3458-9233-5 0-3458-9236 0-3458-9241
* พ.อ.ทรงเกียรติ  ทิพย์เทียมพงศ์ 0-3458-9232   -
หน.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1       
กรมการสัตว์ทหารบก      
พ.อ.สุเทพ   สมบูรณ์สิน 0-3456-4012 0-3456-4012 -
ผอ.กองการเกษตรและสหกรณ์ สน.ทหารพัฒนา       
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (โครงการพันธุกรรมพืช)      
พันเอก  พัฒนา  คุ้มเปลี่ยน 0-3456-1647 0-3456-1647 -
* พันเอก สุทัศน์  กลิ่นโซดา      
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11      
สำนักงานพัฒนาภาค 1 0-3459-9498    
พ.อ.รักบุญ  มนต์สัตตา 0-3459-9507 0-3459-9507 0-3459-9498
สัสดีจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1091    
พ.อ.อัมพร  พิริยานุวงศ์ สป.61183 0-3451-1091 0-3451-3494
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29      
(ฉก.ร 29) 0-3459-9481    
พ.อ.พิเศษ  บุตรขวัญ 0-3459-9485 0-3459-9485 -