สำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี      
ร้อยตำรวจเอกสัมฤทธิ์  อึ้งจะนิล 0-3456-4336-40 0-3456-4334 -
*นายวรวิทย์  สัมพัฒนวรชัย     -
อัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัว      
จังหวัดกาญจนบุรี      
นายอานุภาพ บุญกระพือ 0-3456-4331-40 0-3456-4343 -
* นายนำแท้   มีมุมสล้าง     -
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ)    
นายภานุพงษ์ เจริญยิ่ง 0-3459-9124 0-3459-9554 0-3459-9824
  0-3459-9554    
สำนักงานศาลยุติธรรม
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 0-3456-4223 - -
นางจิราวรรณ   สุญาณวนิชกุล 0-3456-4225 - -
ผอ.สำนักงานประจำศาลแรงงาน ภาค 7  0-3456-4225 - -
นางสาวไพรินทร์  ภู่ไพบูลย์ ต่อ 106  
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี      
นางรุ่งรัตน์  วิจิตรจงกล 0-3456-4361 0-3456-4360 0-3451-1151
* นายดิลก  พูลทวีนันท์ 0-3465-4349-56 0-3462-3418 0-3451-2899
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี      
น.ส. สมเพียง  ขาวสุวรรณ 0-3462-3416 0-3456-4360 0-3451-3426
* นางสมพร  ลิ้มสุวรรณ 0-3456-4359   0-3451-5224
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี      
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว สป.มท. 61203 0-3451-8483
นายนิรัตน์  ฟูกาญจนานนท์ 0-3451-8481 0-3451-8483 0-3456-4202
* นางสาวสิริรำไพ  พวงเสรี 0-3451-8483   0-3456-4201
ผอ.สำนักงานประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี      
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 0-3451-8480-3    
* นางสาวอารี   ประยูรวงศ์ สป.มท. 61203 0-3451-5466 0-3451-4563
กระทรวงยุติธรรม
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ    
เยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี    
นายวงศ์ศักดิ์     ประเทียบอินทร์ 0-3451-8445-7 0-3451-8446 -
* นางกัลยา  นรินทร์     -
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3862 0-3451-3624
นางสาวสิรินทร์  พุ่มงาม 0-3456-4412 0-3451-7301 -
* นายสิทธิชัย  สะพรั่ง สป.มท. 61196   -
ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-3380 0-3456-4358 0-3451-4561
นายอภิรมย์  ทับทิมอ่อน 0-3456-4363   -
ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 0-3459-9641  
สาขาทองผาภูมิ 0-3459-9140 0-3459-9832 -
นายยุทธ   ลัทธิธรรม 0-3459-9832  
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี    
นายประทีป  กันภัยเพื่อน สป.มท. 61180 0-3451-1169 0-3451-1163
นายอมร  พยัคฆมุสิกพงษ์ 0-3451-1163   ต่อ 113
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ    
นายต่อศักดิ์  สวนใจ 0-3459-9317 0-3459-9562 0-3459-9317
* นายเสนอ  อ่อนเทียม 0-3459-9562  
E-mail:tppprison@hotmail.com    
     
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ