กระทรวงมหาดไทย
ที่ทำการปกครองจังหวัด      
ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1213   0-3451-1177
นายวันชัย   รัตนเมธีดล สป.มท. 61130 0-3451-1213 สป.มท. 61136
       
จ่าจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1326    
นายธีระวิทย์  สิทธิดำรง สป.มท. 61131 0-3451-1326 -
       
ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี      
นายสิทธิชัย     เผ่าพันธุ์ 0-3452-1234   -
* ส.อ.ไพบูลย์  โชคสมกิจ สป.มท.  61134 0-3451-5898 -
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน.ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
เสมียนตราจังหวัดกาญจบุรี      
นางสมหมาย   แก้วมณี 0-3451-4243   -
* นางนิรมล  ศรีบัวทอง สป.มท. 61135 0-3451-4243 0-3451-2004
       
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด      
กาญจนบุรี (เลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศตศ.จ.กจ.) 0-3451-8998    
นายสิทธิชัย  เผ่าพันธุ์ สป.มท. 61224 0-3451-8998 -
       
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี      
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2791 0-3451-1778 สป.มท. 61126
นายวิรุฬห์   อัคคะ สป.มท. 61120 0-3451-5208 0-3451-6814 
       
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด      
นางสาวสุนันท์  อังเกิดโชค 0-3451-2399    
  สป.มท. 61123 0-3451-2399 -
       
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร      
นายสมบูรณ์  เหล่าสุนทรียา 0-3451-5208    
  สป.มท. 61129 0-3451-5208 0-3451-7155
       
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดฯ 0-3451-1778    
นายทศพล   รักสัตย์ สป.มท.  61121 0-3451-1778 0-3456-1368
       
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ 0-3451-8282 0-3451-1778 -
น.ส.ละออง   สองเมือง สป.มท. 61125    
     
หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1202 0-3451-1202  
นายวิชัย  ขำเกื้อ สป.มท. 61140 สป.มท. 61166 -
       
พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2941    
นายวัชระ  พัฒนสวัสดิ์ 0-3451-1782 0-3462-2941 0-3234-3223
* นางลัดดา  มาโนช สป.มท. 61156   0-3461-1269
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน.ส่วนราชการ      
   ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261    
นายบุญแทน มูลจนะบาตร์ 0-3451-1580 0-3451-5261 -
น.ส.เทียนทอง  สุวัชดลักษณ์ สป.มท. 61154    
       
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สป.61138    
จังหวัดกาญจนบุรี สป.60734    
นายไชโย   ฤทธิรงค์ 0-3451-5651   -
* นายธีรชัย  อุ่นวรรณธรรม 0-3451-5998 0-3451-5998 -
       
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 0-3462-2873    
นายวิญญู  หมั่นการ 0-3462-3586 0-3462-3586 -
* นางพิมพ์ใจ  บุญชูกุศล สป.มท. 61192   -
       
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี      
นายประโดม   รัชเวทย์ 0-3451-1273   -
* นายธนะชัย  ยอดอุดม สป.มท. 61132 0-3451-1273  
       
นายอำเภอ    
นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี 0-3451-3275    
นายวีระ รอดชีวัน 0-3451-1040 0-3451-1040 0-3451-1041
* นายมนัส  กาญจนคเชนทร์ สป.มท. 61137 สป.มท. 61137 0-3462-4464
       
นายอำเภอท่าม่วง      
นายปิยะ   คุปต์กาญจนากุล 0-3461-2847   0-3461-1060
* นายสุวิทย์  ทองรอด 0-3461-1040 0-3461-2847 0-3451-5387
       
นายอำเภอท่ามะกา      
นายเสรี รัตนเสวี 0-3454-3020 0-3454-3020 0-3454-1812
* นายนิวัฒน์  โฆสิตาภา 0-3454-1811 0-3454-1811 -
       
นายอำเภอพนมทวน      
นายณรงค์ สมบูรณ์สุทธิ์ 0-3457-9246 0-3457-9246 0-3457-9233
* นายพรชัย   หลิมตระกูล 0-3463-0333    
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายอำเภอบ่อพลอย      
นายชัยภัค  สุนทรหงส์ 0-3458-1237    
* นายอภิรัตน์  ป้องกัน 0-3458-1236 0-3458-1236 0-3458-1071
       
นายอำเภอไทรโยค      
นายอรรถนนท์  โบสุวรรณ 0-3459-1065 0-3459-1065 0-3459-1297
* นายเสรี  คงอยู่ 0-3459-1298    
       
นายอำเภอทองผาภูมิ      
นายศิริพงศ์  ประทุมรัตน์ 0-3459-9745 0-3459-9745 0-3459-9741
นายเพชรพงษ์   จิระนนท์ 0-3459-9740    
       
นายอำเภอสังขละบุรี      
- 0-3459-5120 0-3459-5120 0-3459-5122
* นายเกริกเกียรติ   บุณยะประภัศร 0-3459-5092 0-3459-5092  
  0-3459-5094    
นายอำเภอเลาขวัญ      
- 0-3457-6269 0-3457-6114 0-3457-6093
*นายสงบ   พิณนอก 0-3457-6114    
       
นายอำเภอศรีสวัสดิ์      
นายพศิน  โกมลวิชญ์ 0-3459-7055 0-3459-7054 0-3459-7026
                - 0-3459-7036    
       
นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย      
นายพิพัฒน์  สังขะฤกษ์ 0-3464-2290 0-3464-2290 -
* นายวิฑูรย์  สิรินุกุล 0-3464-2291    
       
นายอำเภอหนองปรือ      
นายวิฑิต    มาไพศาลสิน 0-3464-5236 0-3464-5236 0-3464-5227
* นายชินุพงศ์  เกิดขุมทอง 0-3464-5216    
       
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
(โครงการห้วยองคตฯ)      
รองหัวหน้าคณะผู้ปฏิบัติงานฯ      
นายปัญญา ทัศนบรรจง 0-1653-6304 - -
       
นายอำเภอห้วยกระเจา      
นายธนา   บุษปวนิช 0-3465-0253 0-3465-0074 0-3465-0222
* นายปกรณ์   กรรณวัลลี 0-3465-0074    
       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี      
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2478    
นางอุไรวรรณ  พงษ์ศักดิ์ สป.มท. 61146 0-3451-2478 0-3458-9660
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี      
นายจรินทร์  ลี้ไพบูลย์ 0-3451-2478 0-3451-2478 0-3454-2001
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี      
นางศรีสมร   รัศมีกฤษ์เศรษฐ์ 0-3451-2478 0-3451-2478  
เลขานุการนายก อบจ.กจ.      
พ.ต.อ. จรูญ  ศรีสมบัติ 0-3451-7336 0-3451-2478 -
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบรี 0-3462-3150    
นายวรเมธ   รามาเคน สป.มท. 61147 0-3462-3150  
รองปลัด อบจ.กจ.      
1. นายสนธยา  บุญประดิษฐ 0-3451-1214 0-3451-2656 -
2. นางสำเนียง  ประดิษฐพงษ์ 0-3451-2477 0-3451-2477 0-3451-3447
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.      
นางบุษยา  ไทรงาม 0-3462-3041 0-3462-3041 -
ผอ.กองกิจการสภา อบจ.      
นายสนธยา   บุญประดิษฐ  (รักษาราชการแทน) 0-3451-2656 0-3456-1657 -
ผอ.กองคลัง อบจ.      
นางกิตติยา  อุดมทรัพย์  (รักษาราชการแทน) 0-3451-2477 0-3451-2477 -
ผอ.กองช่าง อบจ.      
นายทวี สกุลกาญจนดล (รักษาราชการแทน) 0-3451-1214 - -
ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.      
น.ส.ดารุณี    ฉันทากร 0-3452-1230 0-3452-1230 -
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา+วัฒนธรรม      
นางสำเนียง ประดิษฐพงษ์ (รักษาราชการแทน) 0-3451-2477 0-3451-2477 0-3451-3447
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน      
นางสาววัชรินทร์  กิจบำรุง 0-3462-3150 0-3462-3150 0-3451-7113
       
เทศบาล      
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี      
นายกเทศมนตรี 0-3451-1502    
นายประสิทธิ์  โอภาสทิพากร สป.มท. 61139 0-3451-4788 0-3451-3554
E-mail:mrangkan@org      
ปลัดเทศบาล 0-3451-1325    
นายสกล  เหลืองไพฑูรย์ 0-3451-1502 0-3451-4788 -
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1035    
นายกเทศมนตรี 0-3456-1036    
นายวิทย์  กิตติโชติทรัพย์ 0-3456-1222 0-3456-1889  
ปลัดเทศบาล 0-3456-1889    
นายสุทธิพงศ์  นพวงศ์ศิริ 0-3456-1344 0-3456-1889   
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน   ต่อ 109  
นายกเทศมนตรี      
                - 0-3462-4581 0-3452-1046 -
ปลัดเทศบาล      
นายวสวัตติ์   สุทธิ 0-3462-4581 0-3452-1046 -  
เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0-3458-9247    
นายกเทศมนตรี 0-3458-8137   0-3458-9611
นายภุชงค์   พงษ์โชติ 0-3458-8138 0-3458-5138 0-3458-9127
ปลัดเทศบาล   ต่อ 18  
นางบุศรา  อารีย์รอบ 0-3458-8138 0-3458-8136 -
เทศบาลตำบลหนองบัว      
นายกเทศมนตรี 0-3463-5522    
นายปัญญา   สัตยกาญจน์ 0-3463-5679 0-3463-5679 0-3463-5221
ปลัดเทศบาล      
น.ส.สวนา   ลีนะกุล 0-3463-5679 0-3463-5679 -
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย      
นายกเทศมนตรี     0-3464-2346
ด.ต. สันติ  จันทร์เพ็ญ 0-3464-2289 0-3464-2289 0-3464-2206
ปลัดเทศบาล      
นางรัตนาวัณ  สร้อยแสง 0-3464-2289 0-3464-2289 0-3461-2365
เทศบาลตำบลท่าม่วง      
นายกเทศมนตรี 0-3461-1123 0-3461-1123  
นางสมจิต  กาญจนสุทธิรักษ์ 0-3461-3457      
ปลัดเทศบาล 0-3462-6837    
นายวิษณุ   จันทร์เจริญ 0-3461-1123 0-3461-1123  
เทศบาลตำบลหนองตากยา      
นายกเทศมนตรี      
นางอารี  ตันพิริยะกุล 0-3464-4160 0-3464-4112 0-3464-4034
ปลัดเทศบาล      
นายชนินทร์  ศรีอภัย 0-3464-4160 0-3464-4112 -
เทศบาลตำบลหนองขาว      
นายกเทศมนตรี 0-3465-9663 กด 17    
นายชอบ  สุขศิริ 0-3465-9664 0-3465-9663 0-3458-6118
ปลัดเทศบาล      
น.ส.สิริรัตน์   ล้อถิรธร 0-3458-6208 0-3465-9663 0-3458-6178
เทศบาลตำบลสำรอง      
นายกเทศมนตรี      
นายบุญฤทธิ์  วอนเพียร 0-3465-8239 0-3465-8239 0-3220-1376
ปลัดเทศบาล      
นายปรีชาวุฒิ  โมรา 0-3465-8239 0-3465-8239 -
เทศบาลตำบลท่ามะกา      
นายกเทศมนตรี 0-3454-1993    
นายนคร   ซิบเข 0-3454-1111 0-3454-1993 0-3454-2353
ปลัดเทศบาล 0-3454-1993    
นายสุรศักดิ์   พรหมศิริพัฒน์ 0-3454-1111 0-3454-1993 -
เทศบาลตำบลท่าไม้      
นายกเทศมนตรี      
นายเกรียงไกร   ใจเย็น 0-3454-1775 0-3454-1775 0-3454-2518
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ปลัดเทศบาล      
นายประสิทธิ์   หินอ่อน 0-3454-1775 0-3454-1775  
เทศบาลตำบลลูกแก 0-3456-6788    
นายกเทศมนตรี 0-3456-6759    
นายผิน   เจนวัฒนวิทย์ 0-3456-6760 0-3456-6760 0-3456-6178
ปลัดเทศบาล 0-3456-6759    
นายวีระณรงค์  อังคารชุน 0-3456-6760 0-3456-6760 -
เทศบาลตำบลหวายเหนียว      
นายกเทศมนตรี      
นายประยูร  ลี้ไพบูลย์ 0-3454-2411 0-3454-2411 0-3454-2111
ปลัดเทศบาล      
นางสุชญา  ปาลวัฒน์ 0-3454-2411 0-3454-2411 0-3464-1099
เทศบาลตำบลพระแท่น      
นายกเทศมนตรี 0-3464-3564    
นายห่วง  สุขอินทร์ 0-3464-3121 0-3464-3121 -
ปลัดเทศบาล      
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน 0-3464-3496 0-3464-3121 -
เทศบาลตำบลเลาขวัญ      
นายกเทศมนตรี  0-3457-6300 0-3457-6300 -
นางสุพิชญาณ์  ลีอารีย์กุล 0-3457-6102    
ปลัดเทศบาล 034-576300    
- 0-3457-6102 0-3457-6300 -
เทศบาลตำบลหนองฝ้าย      
นายกเทศมนตรี 0-3458-3276    
นายวันชัย   เรืองขจร 0-3458-3275 0-3458-3276 0-3458-3126
ปลัดเทศบาล      
น.ส.ศิริพร    วชิราสุริยา 0-3458-3275 0-3458-3276 -
เทศบาลตำบลบ่อพลอย      
นายกเทศมนตรี 0-3458-1225    
นายสุรศักดิ์   รัตนดำรงชาติ 0-3458-1234 0-3458-1020 -
ปลัดเทศบาล      
นายสมภพ   วรรณแมน 0-3458-1020 0-3458-1020  
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
เทศบาลตำบลหนองรี      
นายกเทศมนตรี 0-3464-6338    
- 0-3464-6165 0-3464-6165 -
ปลัดเทศบาล      
นายวันชัย  ปาลวัฒน์ 0-3464-6165 0-3464-6165 -
เทศบาลตำบลหนองปรือ      
นายกเทศมนตรี      
นายมนตรี   อินนา 0-3464-5200 0-3464-5025 0-3464-5063
ปลัดเทศบาล      
จ.ส.อ.สมชาย  อรุณแข 0-3464-5200 0-3464-5025 -
เทศบาลตำบลลุ่มสุ่ม      
นายกเทศมนตรี        
นายเชิดชัย  ซิบเข 0-3459-1006 0-3459-1006 0-3459-1230
ปลัดเทศบาล      
จ.อ.ณรงค์ธร  สวัสดิ์มี 0-3459-1006 0-3459-1006 -
เทศบาลตำบลพนมทวน      
นายกเทศมนตรี      
นายมานพ  ภุมรินทร์ 0-3457-9034 0-3463-0282 0-3457-9444
ปลัดเทศบาล      
นางวรรณดี  วรรณแมน 0-3463-0282 0-3463-0282 0-3457-9124
เทศบาลตำบลรางหวาย      
นายกเทศมนตรี 0-3457-1473    
นายสมาน  บุญขำ 0-3457-1474 0-3457-1474 -
ปลัดเทศบาล      
จ.อ.สละ  เจริญผล 0-3457-1474 0-3457-1474 0-3423-4553
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย      
นายกเทศมนตรี 0-3456-5154    
นายประสาน  ฝุกฝัด 0-3463-4055 0-3463-4055 -
ปลัดเทศบาล      
นายประพันธ์   เรืองบุญญา 0-3463-4055 0-3463-4055 -
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ      
นายกเทศมนตรี      
นายประเทศ  บุญยงค์ 0-3459-9101 0-3459-9101 -
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ปลัดเทศบาล 0-3459-9055    
นายธวัช  ชมมิ่ง 0-3459-9101 0-3459-9101 -
เทศบาลตำบลเอราวัณ      
นายกเทศมนตรี        
นายโฆษิต  แดงอร่าม 0-3457-4200-3 0-3457-4200 0-3457-4058
ปลัดเทศบาล      
นายปรีชา  พุ่มจำปา 0-3457-4200-3 0-3457-4201 -
เทศบาลตำบลวังกะ      
นายกเทศมนตรี 0-3459-5563-4    
นายรังสรรค์  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 0-3459-5093 0-3459-5663  
ปลัดเทศบาล 0-3459-5563-4    
นายมานพ  เกิดแดง 0-3459-5093 0-3459-5563 -  
       
องค์การบริหารส่วนตำบล      
ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วน      
ตำบลจังหวัดกาญจนบุรี      
ว่าที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ์ 0-3463-6828 0-3463-6828  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      
อ.เมืองกาญจนบุรี      
นายกอบต.เกาะสำโรง      
นายสนิท    ปู่ดำ 0-3465-1089 0-3465-1089 0-3465-1092
นายกอบต.วังด้ง      
นายเอกสิทธิ์   วิริยาลัย 0-3451-6914 0-3451-6914 0-3458-4039
นายกอบต.ท่ามะขาม      
นายอมร  รื่นใจชน 0-3465-3372 0-3465-3372 0-3451-5322
นายกอบต.ลาดหญ้า      
นายศิริ  เสือส่าน 0-3463-1742 0-3463-1742  
นายกอบต.บ้านเก่า      
นายวันชัย  สัตย์ซื่อ 0-3465-4037 0-3465-4037 0-3465-4194
นายกอบต.วังเย็น 0-3451-9018    
นายรุ่ง  คมขำ 0-3451-9019 -  
นายกอบต.ช่องสะเดา        
นายเติมศักดิ์  น้อยทิพย์ 0-3451-9052    
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายกอบต.หนองบัว      
นายนิวัติ  พงษ์โชติ 0-3463-3249 0-3463-3249  
นายกอบต. หนองหญ้า 0-1938-8168    
นายลิขิต  เขาถ้ำทอง 0-3451-8049    
นายกอบต.แก่งเสี้ยน      
นายสังวรณ์  เขาถ้ำทอง 0-3451-7369 0-3451-7369  
นายกอบต.ปากแพรก      
นายปราโมทย์  อุ่นจิตสกุล 0-3451-1330-2+B406 0-3451-1331  
       
อ.ท่าม่วง      
นายกอบต.วังขนาย      
นายพิเชษฐ  มะโนรมณ์ 0-3464-7264   0-3461-1478
นายกอบต. เขาน้อย      
พ.อ.อ.ดิเรก  แม้นทิม 0-3465-5373    
นายกอบต.หนองขาว      
นายบุญชู  ศรีทับทิม 0-3465-9549    
นายกอบต.ท่าตะคร้อ      
นางอ้อย  วอนเพียร 0-3453-1044   0-3465-8199
นายกอบต.ทุ่งทอง      
นายเตียง  เพิ่มพูน 0-3461-3015    
นายกอบต.รางสาลี่      
น.ส. พรรณอร  มาสศรี  0-3453-1155    
นายกอบต.ท่าม่วง      
นายสุเชษฐ     กาญจนอโนทัย 0-3461-2818    
นายกอบต.ม่วงชุม      
นายสังฆ์คม  ชัยมงคล 0-3465-5374    
นายกอบต.วังศาลา      
นางอารมณ์  พุฒขาว 0-3464-7735    
นายกอบต.พังตรุ      
นายธนะรัตน์  จันทร์เพ็ญ 0-3465-8445    
นายกอบต.บ้านใหม่ 0-3461-3589    
นายสมบัติ  จีนาภักดิ์ 0-3461-3707   0-3452-8087
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายกอบต.หนองตากยา      
นายชรินทร์  ตันมันทอง 0-3464-4178   0-3464-4237
นายกอบต.ท่าล้อ      
นายมนตรี   กาญจน์บริรักษ์ 0-3462-2874    
       
อ.ท่ามะกา      
นายกอบต.ท่ามะกา      
ว่าที่ร.ต.บุญลื้อ   สอนสง 0-3464-0761    
นายกอบต.ท่าเสา      
นางนวรัตน์  สุวรรณประเสริฐ 0-3463-9246    
นายกอบต.พระแท่น      
นายสมปอง  คำเพียง 0-3453-1698    
นายกอบต.ตะคร้ำเอน      
นายสำรวย  อินทร์นะนิสา 0-3463-6828    
นายกอบต.ยางม่วง      
นายเสกสรรค์   สุขศรี 0-3464-9796    
นายกอบต.โคกตะบอง      
นายจิต  พุทสอน 0-3454-2960    
นายกอบต.เขาสามสิบหาบ      
นายสมาน  จันทร์มา 0-3453-1204    
นายกอบต.หวายเหนียว 0-3454-1893    
นายนภดล  จำปานิล 0-3454-3037    
นายกอบต.อุโลกสี่หมื่น      
นายขจรศักดิ์  สุธีดวงสมร 0-3464-3412    
นายกอบต.สนามแย้      
นายสุรพงษ์   ปิยะโชติ 0-3451-7869    
นายกอบต.พงตึก      
นายสมบัติ  วงศ์จีน 0-3463-9310    
นายกอบต.แสนตอ 0-3464-1163    
นายภควัฒน์  ชวลิตบำรุง 0-3452-8556    
นายกอบต.ดอนขมิ้น      
นายศุภกิจ  สิทธิวิไล 0-3456-6692    
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายกอบต.ดอนชะเอม      
นายสมเกียรติ  วรรณศิริ 0-3453-1454    
นายกอบต.หนองลาน      
นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ 0-3453-1667    
       
อ.พนมทวน      
นายกอบต.พนมทวน      
นายจำลอง   หมู่ม่วง 0-3457-9456 0-3457-9456 0-3457-9611
นายกอบต.ทุ่งสมอ      
นายประสาน วิเศษสิงห์ 0-3465-9603 0-3465-9603  
นายกอบต.หนองสาหร่าย      
นายชนะ   สุขพรหม 0-3457-7272-73 0-3457-7272 -
นายกอบต.รางหวาย      
นายลิ้มฟ้า  ปั้นสุวรรณ 0-3465-6026 - 0-3465-6224
นายกอบต.พังตรุ      
นายชาญ   คุณพันธ์ 0--3465-6260 0-3465-6260  
นายกอบต.หนองโรง 0-3451-6559    
นายสุวรรณ  เปรมปรีดิ์ 0-3453-2105 0-3453-2105 0-3457-9372
นายกอบต.ดอนตาเพชร      
นายอภิรักษ์  คชนา 0-3453-1175-76 0-3453-1175 -
นายกอบต.ดอนเจดีย์      
นายสุรพงษ์  กาญจนกังวาฬกุล 0-3465-2166 0-3465-2166 0-3465-2274
       
อ.บ่อพลอย      
นายกอบต.บ่อพลอย      
นายสนอง  วิเศษสิงห์ 0-3462-8536    
นายกอบต.หนองกุ่ม 0-1996-6341    
นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ 0-3450-0017    
นายกอบต.ช่องด่าน      
นายมนัส  ป้องกัน 0-3458-1316    
นายกอบต.หลุมรัง      
นายอิทธิพัทธ์  รัตนสุวรรณาชัย 0-3458-0132    
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายกอบต.หนองรี      
วรชาติ  บำรุงเขต 0-3453-1206    
นายกอบต.หนองกร่าง      
นายปราโมทย์  วิเศษอนุพงศ์ 0-3451-6367    
       
อ.ไทรโยค      
นายกอบต.ไทรโยค      
นายประเทือง  กรุดทอง 0-3453-1145    
นายกอบต.ท่าเสา      
นายพีรเดช  วรรณะนะวุฒิ 0-3463-4184    
นายกอบต.ศรีมงคล    
นายสุธี  บัวพวง 0-3453-1684    
นายกอบต.บ้องตี้      
นายวสันต์  โพธิ์มี 0-3453-1087    
นายกอบต.สิงห์      
นายชลอ  เนียมประยูร 0-3453-1438    
นายกอบต.วังกระแจะ      
นายทรงจุล  จันทร์ละมูล 0-3459-5013-4    
นายกอบต.ลุ่มสุ่ม      
นายกิติศักดิ์   กัมพรจินดารัตน์ 0-3459-1201    
       
อ.ทองผาภูมิ      
นายกอบต.ท่าขนุน 0-3459-9306   0-3459-9393
นายจิระชัย  ถนอมวงษ์    
นายกอบต.สหกรณ์นิคม 0-3451-6395  
นายสำรวม  ใจซื่อ    
นายกอบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1008-9  
นายชัชชัย  อุดมสถาผล    
นายกอบต.หินดาด 0-3453-1048  
นายสมหมาย  ศรศักดิ์สิทธิ์      
นายกอบต.ชะแล 0-3453-1634 0-1215-5912  
นายการเลิศ  แช่มชูกลิ่น      
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายกอบต.ลิ่นถิ่น 0-3453-1038    
นายเหว่า  พลายมี      
นายกอบต.ปิล๊อก 0-3459-9568    
นายสุชาติ  นิลเมือง      
       
อ.สังขละบุรี      
นายกอบต.ปรังเผล    
นายกิติชัย  เหล่าเขตกิจ 0-3453-1201    
นายกอบต.ไล่โว่    
นายไมตรี  เสตะพันธ์ 0-3459-5496    
นายกอบต.หนองลู    
นายสุนันท์  ขจรพงไพร 0-3459-5371      
       
อ.เลาขวัญ      
นายกอบต.เลาขวัญ 0-3457-6323    
นายบุญทัน  ไพบูลย์ผล      
นายกอบต.หนองโสน 0-3457-6260    
นายชาติชาย  ฉัตรเมธี      
นายกอบต.หนองนกแก้ว      
นายพิทักษ์  พละศักดิ์ 0-3453-1247    
นายกอบต.หนองฝ้าย 0-3458-3223    
นายบุญสืบ  เผ่าเสน 0-3458-3222 0-3458-3223  
นายกอบต.ทุ่งกระบ่ำ      
นายปฏิภาญ  ปทุมสูตร 0-3463-1034    
นายกอบต.หนองปลิง      
นายมงคล  โพธิ์พันธุ์ 0-3451-6647    
นายกอบต.หนองประดู่      
นางวงษ์เดือน  มุขเงิน 0-3451-7748    
       
อ.ศรีสวัสดิ์      
นายกอบต.ท่ากระดาน      
นายประเสริฐ  แดงอร่าม 0-3459-7142    
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายกอบต.เขาโจด      
นายประพัฒน์  บุญมี -    
นายกอบต.แม่กระบุง 0-1850-9782    
ร.ต.อ. สวัสดิ์   ไสยะหุต 0-3457-4165    
นายกอบต.หนองเป็ด      
นายขจร   แดงสุวรรณ์ 0-3457-4165    
นายกอบต.แม่แฉลบ      
นายเสน่ห์   เชื้อวงศ์พรหม 0-3459-7106 0-3459-7161  
นายกอบต.นาสวน      
นายสมนึก   ยั้งประยุทธ์ 0-3459-7142   -
         
อ.ด่านมะขามเตี้ย      
นายกอบต.ด่านมะขามเตี้ย      
นายระพล  รัตนวงษ์ไชโย 0-3464-2263    
นายกอบต.จระเข้เผือก      
นายสมศักดิ์  สงวนพันธ์ 0-3451-8041-2    
นายกอบต.กลอนโด      
นายประชุม  อาจชัยศรี 0-3465-7193    
นายกอบต.หนองไผ่      
นายชูศักดิ์  ศรีสุขขจร 0-3464-2150   0-3464-2195
       
อ.หนองปรือ      
นายกอบต.หนองปรือ      
นายสุรสีห์  สงเจริญ 0-3464-5067    
นายกอบต.หนองปลาไหล      
นายกิตติ  ชัยกร 0-3453-1419    
นายกอบต.สมเด็จเจริญ      
นายบุญลือ  รัตนทอง 0-1981-5512    
       
อ.ห้วยกระเจา      
นายกอบต.ห้วยกระเจา      
นายสิริพงษ์  สืบเนียม 0-3465-0050    
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
นายกอบต.ดอนแสลบ 0-3456-8216    
นายสมเกียรติ  เจริญเส็ง 0-3456-8215   0-3457-1375
นายกอบต.สระลงเรือ 0-3451-6275    
น.ส.สุชาดา  เชื้อโพล้ง 0-3456-8200    
นายกอบต.วังไผ่      
นายบัว  สืบเนียม 0-3465-0120    
       
กำนัน      
อ.เมือง      
ต.เกาะสำโรง  นายประสาน  นิยมทรัพย์      
ต.วังด้ง       นายวิสิทธิ์  กาญจนภิญพงศ์      
ต.ท่ามะขาม   นายอดิศักดิ์ สุขศรี     0-3465-3183
ต.ลาดหญ้า    นายนาม   สุวรรณฉิม     0-3451-9070
ต.บ้านเก่า   นายประสิทธิ์  คชวงษ์     0-3451-9042
ต.วังเย็น  นายจำนงค์  รื่นเกษม      
ต.ช่องสะเดา   นายเรวุติ  จูกุล      
ต.หนองบัว   นายนรา   แสงอำไพ     0-3451-9208
ต.หนองหญ้า   นางศิริกาญจน์  พงษ์สวัสดิ์      
ต.แก่งเสี้ยน   นายวิชัย  จารุพงศ์ประภา     -
ต.ปากแพรก  นายยงยุทธ สีสันต์     0-3451-4361
       
อ.ท่าม่วง      
ต.วังขนาย  นายวิชิต  เกียรติไพบูลย์     -
ต.เขาน้อย  นายนิพนธ์  แม้นทิม     0-3465-5244
ต.หนองขาว   นายอุดร  เพ็งอร่าม     0-3458-6095
ต.ท่าตะคร้อ  นายสมเกียรติ  วอนเพียร     0-3465-8119
ต.ทุ่งทอง  นายสมควร  กาญจนสุธา     0-3401-2878
ต.รางสาลี่  นายวิเชียร  จงเจริญธนกิจ     -
ต.ท่าม่วง  นายเกษม  จุฑากาญจน์     0-3461-1004
ต.ม่วงชุม    นายมุกดา  ภาเวชวงศ์     0-3465-5149
ต.วังศาลา   นายวิสุทธิ์  วอนเพียร     0-3464-7566
ต.พังตรุ  นายเลิศ   อยู่บุญ     -
ต.บ้านใหม่  นายนันทวุติ  จีนาภักดิ์     0-3452-8087
ต.หนองตากยา  นายสายชล  ตันมันทอง     0-3464-4237
ต.ท่าล้อ  นายสังวร  บุญจีน     0-3462-3342
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
อ.ท่ามะกา      
ต.ท่ามะกา นายเชิงชาย  ซิบเข     -
ต.ท่าไม้  นายวิโรจน์  ใจเย็น     0-3454-1631
ต.ท่าเสา  นายจำลอง  สุวรรณประเสริฐ       -
ต.พระแท่น  นายประสาร  บรรจบสมัย     -
ต.ตะคร้ำเอน   นายดิเรก  พันธุ์ภักดี     0-3456-2279
ต.ยางม่วง     นายสุรินทร์  ศรีสังวรณ์     0-3464-9802
ต.โคกตะบอง  นายฉลอม  พุฒทสร     -
ต.เขาสามสิบหาบ   นายสมบัติ  ฟักโต     -
ต.หวายเหนียว  นายยุทธศักดิ์  สงเคราะห์     0-3454-2555
ต.อุโลกสี่หมื่น  นายวาทิน   กสิกรชำนาญกุล     0-3464-3554
ต.สนามแย้  นายไพโรจน์  โรจน์เจริญชัย      
ต.พงตึก  นายไพโรจน์   นันทพรหมมา      
ต.แสนตอ             -     -
ต.ดอนขมิ้น  นายอุดม  เจียมจงวัฒนา     0-3456-6348
ต.ดอนชะเอม  นายเรืองศักดิ์  สุขอร่าม      
ต.หนองลาน  นายสุวรรณ  ทองสาย      
       
อ.พนมทวน      
ต.พนมทวน  นายประสม  ไสยดี     0-3457-9569
ต.ทุ่งสมอ  นายนิวัต  เอกวิบูลย์     0-3465-9166
ต.หนองสาหร่าย     นายชลอ  สมคิด      
ต.รางหวาย  นายเสวย   สืบบุก      
ต.พังตรุ  นายไพรัชทย์  แก้วบัวดี      
ต.หนองโรง  นายประดับ  แต่แดงเพชร      
ต.ดอนตาเพชร  นายวิสิทธิ์  สุภาพ      
ต.ดอนเจดีย์  นายมานพ  เสริมสุข     0-3465-2160
       
อ.บ่อพลอย      
ต.บ่อพลอย  นายธีระ  ทองนุ่ม     0-3458-1086
ต.หนองกุ่ม  นายมานพ  เมตตา      
ต.ช่องด่าน  นายวัง  เหมือนจันทร์       
ต.หลุมรัง  นายกุ้ยลิ้ม  อดุลยธรรม      
ต.หนองรี  นายนายสนิท  นกแก้ว      
ต.หนองกร่าง  นายเทียน  จงใจภักดี       
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
อ.ไทรโยค      
ต.ไทรโยค   นายเจือ  เหรียญทอง      
ต.ท่าเสา   นายวิเชียร  คล้ำชานา      
ต.ศรีมงคล  นายชลอ  ประทีป      
ต.บ้องตี้  นายสุรศักดิ์  ทองเปราะ     0-3451-9008
ต.สิงห์  นายสมบุญ  ประทีป      
ต.วังกระแจะ  นายสมพงษ์  ปรกแก้ว      
ต.ลุ่มสุ่ม    นายสมศักดิ์  สุริยะวงศ์     0-3459-1233
       
อ.ทองผาภูมิ      
ต.ท่าขนุน  นายไพรัช  ถนอมวงษ์     0-3459-9033
ต.สหกรณ์นิคม  นายสมชาย  หงษาวดี      0-3453-1479
ต.ห้วยเขย่ง  นายสุรศักดิ์   สุทธิ     0-3453-1112
ต.หินดาด  นายสมคิด  ขาวผ่อง     -
ต.ชะแล  นายนพดล  ศิริพันธุ์     -
ต.ลิ่นถิ่น  นายศุภชัย  ศักดิ์วิไลเกียรติ     -
ต.ปิล๊อก   นายสันติ  อเมกอง     0-3451-9014
       
อ.สังขละบุรี      
ต.ปรั่งเผล   นายนิคม  กลิ่นมณฑา        
ต.ไล่โว่  นายอานนท์   เสตะพันธ์      
ต.หนองลู  นายอนันต์  แก้วจันทร์      
       
อ.เลาขวัญ      
ต.เลาขวัญ                -     -
ต.หนองโสน  นายสมนึก  แป้นเขียว     0-3457-6255
ต.หนองนกแก้ว  นายเต็น  เชื้องาม      
ต.หนองฝ้าย  นายพนม  ล้อมวงษ์     0-3458-3001
ต.ทุ่งกระบ่ำ  นายกล่อง  แจ๊คนาลาว      
ต.หนองปลิง  นายเฉลียว  สรน์จันทร์      
ต.หนองประดู่  นายพินิจ  พินิจนาค      
       
       
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน. ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
อ.ศรีสวัสดิ์      
ต.ท่ากระดาน    นางสุนันท์  สุวรรณ์      
ต.เขาโจด  นายนิคม  สวัสดิ์คณ      
ต.แม่กระบุง  นายบรรจง  พุ่มพฤกษี        
ต.หนองเป็ด  นายสุทน  สืบสุข      
ต.ด่านแม่แฉลบ  นายสมาน  กองเกตุ      
ต.นาสวน  นายมานิจ  พันธุ์พรหมมา      
       
อ.ด่านมะขามเตี้ย      
ต.ด่านมะขามเตี้ย  นายไพบูลย์  วีระหงษ์     -
ต.จรเจข้เผือก  นายวันชัย  บุญยงค์     -
ต.กลอนโด  นายไพศาล  เพ็ชรเจริญ     0-3465-7109
ต.หนองไผ่  นายประสาร  ศิริมั่ว     0-3451-9654
       
อ.หนองปรือ      
ต.หนองปรือ   นายเทอดศักดิ์  อินนา      
ต.หนองปลาไหล  นายวัลลภ  รูปขำดี      
ต.สมเด็จเจริญ  นายสุรสิทธิ์ รุ่งรัตนพงษ์พร      
       
อ.ห้วยกระเจา      
ต.ห้วยกระเจา  นายเขมชาติ  ใคร่ครวญ     0-3465-0076
ต.ดอนแสลบ  นายเผอิญ  แก่นจันทร์     -
ต.สระลงเรือ  นายดำรงเดช  เชื้อโพล้ง      
ต.วังไผ่ นายประเชิญ  วงษ์กรณ์     0-3465-0188