หมายเลขโทรศัพท์ของ บุคคลสำคัญ 
 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
จังหวัดกาญจนบุรี
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 0–3451–1020   0-3451-1021
นายเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์ 0-3451-3255 0-3451-3206 0-3462-0799
  สป.มท. 61111   สป.มท.61110
       
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2887 0-3451-2887 0-3451-1021
นางจริยาภรณ์   ฤทธิประศาสน์ สป.61189   0-3462-0799
       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1561    
นายชนะ    นพสุวรรณ 0-3462-2790 0-3451-1561 0-3451-2938
  สป.มท. 61112   สป.มท.61116
       
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3230   0-3456-4281
นายวิชชาญ   บุษปวนิช สป.มท. 61113 0-3451-3230 สป.มท. 61117
       
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดฯ      
นายชนะ  ธรณีทอง 0-3451-1020   -
นายธวัช   ประกาศแก่นทราย 0-3451-3255 0-3451-3206 -
น.ส.ภัทราภรณ์  แนวศิริ 0-3451-3206   0-3451-2292
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด      
(นายชนะ  นพสุวรรณ)      
นายประจวบศักดิ์  อารมณ์ 0-3451-1561 0-3451-1561 -
นายฑรัท  เหลืองสะอาด 0-3462-2970 0-3451-1561 0-3458-9034
นายชัยยุทธ   เอมะสุวรรณ 0-3451-1561   0-3451-3135
  สป.มท. 61112    
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด      
(นายวิชชาญ  บุษปวนิช) 0-3451-3230    
นางเจิมพักตร์   ธาราฉัตร 0-3462-2789 0-3451-3230 -
นางสาวศิริรัตน์  ภานุคงประเสริฐ สป.มท. 61113   -
* ผู้ช่วย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองจาก หน.ส่วนราชการ      
  ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี      
       
       
       
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      
       
       
       
       
       
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)      
       
       
ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัด       
กาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 0-3452-1193    
นายมนัส   มนัสปิยะเลิศ 0-3452-1194 0-3451-8483  
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ 0-3451-6847    
จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-7321 0-3451-6847  
นางอารีย์  อิ้งจะนิล สป.มท. 61191 -    0-3462-3180
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-6847   -
นายกิตติเชษฐ์  เหล็กพรหม   0-3451-7321 0-3451-7321