เอราวัณคว้ารางวัลยอดเยี่ยม Tourism Awards 2006

อุทยานแห่งชาติเอราวัณสุดเจ๋ง คว้ารางวัล “ยอดเยี่ยม” จากการประกาศผลรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549 (Thailand Tourism Awards 2006)
ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของภาคกลาง

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการบริโภคสูง และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม การที่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะหันมาให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา การท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   จึงกำหนดจัดโครงการ  Thailand Tourism Awards 2006    หรือ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549  ขึ้น  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหารและการบริการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศทั้งด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการยกย่อง และให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรง และทางอ้อม  โดยได้แบ่งประเภทของรางวัลออกเป็น 6 ประเภท   ประกอบด้วย                 

                1. 
รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว             
                2. รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
                3.
รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว             
                4. รางวัลประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
                5. รางวัลประเภทโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
                6.
รางวัลประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ์


                        สำหรับการประกาศผลปีล่าสุด  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของภาคกลาง ซึ่งเป็นการประกาศถึงความยอดเยี่ยมในด้านการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและยาวนาน  โดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียในการเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

                        ปัจจุบันรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้กลายเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าท่องเที่ยวที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ   ทั้งยังเป็นเครื่องหมายสำคัญในการส่งเสริมการตลาดให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับรางวัล  โดยจะมีการพิจารณาจัดมอบขึ้นในทุก 2 ปี   และหากองค์กรที่ได้รับการตัดสิน   สามารถรักษาคุณภาพได้ติดต่อกัน 3 ปี  จะถูกบรรจุเข้าไว้ใน Hall of Fame  ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของผู้ที่ได้รับรางวัล

 

 
  ข้อมูลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย