จัดเฉพาะวันเสาร์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
286/6-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. (034) 561052, 561429 แฟกซ์ (034) 636713
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/882
 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ริมหาดชะอำ
พระนครคีรี หรือที่เรียกกันว่า “เขาวัง” เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนเขาสามยอด ซื่อ เขาสมน (สะหมน) หรือสมณ ต่อมาเมื่อสร้างพระนครคีรีแล้ว พระราชทานนามใหม่ว่า เขามหาสวรรค์ โดยได้แบ่งพื้นที่การก่อสร้างพระราชวังออกเป็น 3 ส่วนคือ ขอดเขาด้านทิศตะวันออก เป็นวัดพระแก้วน้อย ยอดเขากลางเป็นพระเจดีย์ใหญ่ ชื่อว่า “พระธาตุจอมเพชร” และยอดเขาด้านทิศตะวันตกเป็นมหาปราสาทกับราชมณเฑียรสถาน ซึ่งมีเจ้าพระยาศรีสุรยวงศ์ (ช่วง บุณนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2402 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2405 โดยมีแบบก่อสร้างเช่นเดียวกับพระบรมมหาราชวัง คือประกอบด้วยปราสาทราชมณเฑียร และวัดประจำพระราชวัง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด “พระนครคีรี” มาก ได้เสด็จมาประทับหลายครั้ง แม้ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็โปรดเสด็จมาประทับที่นี่เช่นกัน โดยทรงใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองกับพระราชอาคันตุกะที่สำคัญหลายพระองค์ แต่หลังจากรัชกาลนี้เป็นต้นไป พระนครคีรีที่เคยรุ่งเรืองก็ถูกปล่อยให้รกร้างและทรุดโทรมลงไปตามลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จึงได้รับการบูรณะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

หมายเหตุ

• ค่าบริการตลอดรายการนำเที่ยว (เว้นค่าอาหารที่นครปฐม)
• สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ชุดอาบน้ำ รองเท้าที่สวมถอดง่าย
• รายการนำเที่ยวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นทางธรรมชาติ
• มีประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 200,000 บาททุกที่นั่ง
 

 

การเดินทาง
06.30 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 ออกจากสถานีกรุงเทพ มัคคุเทศก์ของ
บริษัท ท่องเที่ยวทางรถไฟ จำกัด ให้การต้อนรับบนขบวนรถ
06.43 น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.51 น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.11 น.
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.53 น.
ถึงสถานีนครปฐม (หยุด 5 นาที)
07.58 น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
09.38 น.
ถึงสถานีเพชรบุรี นำนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร
ไปชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ซึ่งเป็นราชนิเวศน์ในสมัยรัชกาลที่ 5
โดยขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
11.15 น.
ลงจากพระนครคีรี แวะซื้อของฝากจากเมืองเพชรตามอัธยาศัย
11.30 น.
ออกเดินทางไปพระราชวังบ้านปืน
12.30 น.
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
13.30 น.
พักผ่อนริมหาดชะอำ
16.23 น.
ขบวนรถนำเที่ยวที่ 912 ออกจากสถานีชะอำ
19.18 น. 
ถึงสถานีบางบำหรุ
19.38 น. 
ถึงสถานีบางซื่อ
19.47 น.
ถึงสถานีสามเสน
20.00 น. 
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ : คน

ผู้ใหญ่/เด็ก

รถธรรมดา

600.- บาท
รถปรับอากาศ  700.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th