จัดเฉพาะวันเสาร์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
286/6-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. (034) 561052, 561429 แฟกซ์ (034) 636713
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/882

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

ปราสาทเมืองสิงห์

สุสานทหารสัมพันธมิตร

 

ปราสาทเมืองสิงห์ (อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์)
MUANG SINGH HISTORICAL PARK


ปราสาทเมืองสิงห์ (อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์)
เป็นโปราณสถานที่มีลักษณะเป็นปราสาทหินยุคขอมตอนปลาย ที่มีอยู่แห่งเดียวในภาคตะวันตก สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ใน พุทธศตวรรษที่ 16 - 17 ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีคูน้ำ และแนวคันดินเป็นชั้นๆ คล้ายกำแพงเมืองโบราณ รูปสี่เหลี่ยม ภายในเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ขณะนี้กำลังได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร เพื่อให้คงอยู่ตลอดไป และปัจจุบันนี้ได้เปิดเป็น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2530 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดเป็นทางการแล้ว

หมายเหตุ

• ค่าบริการตลอดรายการนำเที่ยว (เว้นค่าอาหารที่นครปฐม)
• สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ชุดอาบน้ำ รองเท้าที่สวมถอดง่าย
• รายการนำเที่ยวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นทางธรรมชาติ
• มีประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 100,000 บาททุกที่นั่ง
 

 

การเดินทาง
06.30 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909 ออกจากสถานีกรุงเทพ มัคคุเทศก์ของ
บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด ให้การต้อนรับบนขบวนรถ
06.42  น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.49  น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.08  น.
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.45  น.
ถึงสถานีนครปฐม (จอด 40 นาที)
08.25  น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
09.27  น.
ถึงสถานีกาญจนบุรี
09.35  น
ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือสะพานแควใหญ่ (จอด 25 นาที)
10.41  น.
ถึงสถานีท่ากิเลน นำนักท่องเที่ยวไปชมปราสาทเมืองสิงห์โดยรถยนต์โดยสาร
(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
11.30  น.
นำนักท่องเที่ยวกลับสถานีท่ากิเลน เพื่อเดินทางไปกับขบวนรถธรรมดาที่ 257
(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) ไปที่หยุดรถสะพานถ้ำกระแซ
11.47  น
ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี-น้ำตก) ออกจากสถานีท่ากิเลน
12.02  น.
ถึงที่หยุดรถสะพานถ้ำกระแซ นำนักท่องเที่ยวลงจากขบวนรถเพื่อ
ข้ามแม่น้ำแควน้อย ไปยังบ้านริมแคว-แพริมน้ำ
12.30  น.
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่บ้านพักรับรอง "บ้านริมแคว-แพริมน้ำ"
(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) จากนั้นให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.05  น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 910 (น้ำตก-กรุงเทพ)
ออกจากที่หยุดรถสะพานถ้ำกระแซ
16.15  น.
ถึงสถานีกาญจนบุรี นำนักท่องเที่ยวไปชมสุสานทหารสัมพันธมิตร
17.15  น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 910 ออกจากสถานีกาญจนบุรี
19.15  น.
ถึงสถานีบางบำหรุ
19.33  น.
ถึงสถานีบางซื่อ
19.43  น.
ถึงสถานีสามเสน
20.00  น.
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ : คน

ผู้ใหญ่

เด็ก

รถธรรมดา

550.- บาท 510.- บาท
รถปรับอากาศ  650.- บาท 570.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th