แต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอใหม่200ตำแหน่ง
แต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอใหม่200ตำแหน่งวันที่13ธ.ค. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่42และ43ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่23ธ.ค. จำนวน102ราย ดังนี้

1.นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ ปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เป็น นายอำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 2.นายปัญญา นาคฉ่ำ ปลัด อ.เมืองตาก จ.ตาก เป็น นายอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน 3.นายเข็มทอง ม่วงสุข จ่า จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน 4.นายอวยชัย อินทร์นาค นักวิชาการปกครอง เป็น นายอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 5.นายปัญญา โกมลวิชญ์ จ่าจังหวัดภูเก็ต เป็น นายอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส 6.นายธนพล อันติมานนท์ ปลัด อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เป็น นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 7.นายเดชา วงศ์ตระกูล ปลัด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี 8.นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ จ่าจังหวัดนครพนม เป็น นายอำเภอนาหว้า จ.นครพนม 9.นายจำลอง เณรแย้ม ปลัด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 10.นายมงคล คำเพราะ ปลัด อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

11.นายวิโรจน์ บัวเผื่อน ข้าราชการระดับ 7 ประจำสำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 12.นายสุกิจ ตั้งศรีวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน 13.นายมณฑล สนามชัยสกุล ปลัด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอนาหมื่น จ.น่าน 14.นายศิลป์ชัย ภาษาประเทศ ปลัดอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี 15.นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็น นายอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 16.นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง ปลัด อ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็น นายอำเภอท่าแพ จ.สตูล 17.นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์ จ่าจังหวัดพิษณุโลก เป็น นายอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก 18.นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัด อ.วังสะพุง จ.เลย เป็น นายอำเภอโซ่พิสัย จ.หนองคาย 19.นายเริงณรงค์ แก้วเนตร ปลัด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น 20.นายวิสิทธิ์ ศรีบรรเทา ปลัดอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

21.นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช ปลัดอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย 22.นายกฤษดา ตันธีระธรรม ปลัดอำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 23.นายอภิรักษ์ ศักดิ์สนิท ปลัดอำเภอปะทิว จ.ชุมพร เป็น นายอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส 24.นายอนุชิต จันทนวรานนท์ ปลัดอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เป็น นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ 25.นายเมฑา ศิริรำไพวงษ์ ปลัด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็น นายอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี 26.นายธีระพิบูลย์ สิงหรา ณ อยุธยา ปลัด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร 27.นายสมศักดิ์ จังตระกูล ปลัดอำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็น นายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี 28.นายพินิจ เธียรธวัช เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอท่าลี่ จ.เลย 29.นายมนตรี ขุนศิริทรัพย์ ปลัด อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เป็น นายอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร 30.นายชัยวัฒน์ สารสมบัติ ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย เป็น นายอำเภอบึงโขงหลง จ.หนองคาย

31.นายวัลลภ ศังขจันทานนท์ ปลัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ 32.นายชาคร วัฒนสินธุ์ จ่า จ.เพชรบุรี เป็น นายอำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 33.นายอยุธยา คล้ายสิงห์ ปลัด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายอำเภอละแม จ.ชุมพร 34.นายนฤมิต หลิ่มวิรัติ ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็น นายอำเภอสิเกา จ.ตรัง 35.นายสมคิด ศิริพันธ์พิริยะ ปลัดอำเภอปากพลี จ.นครนายก เป็น นายอำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี 36. นายชาญชัย เขาวงศ์ทอง ปลั อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เป็น นายอำเภอปากคาด จ.หนองคาย 37.นายสิทธิชัย ชัยกิจรัชต์ ปลัด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 38.นายวรนิติ์ มุตตาหารัช นิติกรสำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว 39.นายเผด็จ แนบเนียน ปลัด อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 40.นายฐานิต พรหมทอง ปลัดอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส

41.นายสำเริง สถาปนรัติ ปลัด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 42.นายสมศักดิ์ เรืองดี ปลัด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นนายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43.นายสันทัด ณ นคร ปลัด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 44.นายวิชัย นิมิตรมงคล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 45.นายณรงค์ ไพศาลทักษิน จ่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็น นายอำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม 46.นายชัยภัค สุนทรหงส์ จ่าจังหวัดนครปฐม เป็น นายอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 47.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ปลัดอำเภอเทิง จ.เชียงราย เป็น นายอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย 48.นายดลเดช พัฒนรัฐ ปลัดอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็น นายอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง 49.นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น 50.นายชาญชัย กุลมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น นายอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร 51.นายสิทธิพร สำลีรัตน์ ปลัด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร 52.นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นายอำเภอจุน จ.พะเยา 53.นายชยาวุธ จันทร ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร 54.นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ ปลัดอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร 55.นายชาติชาย เพชระบูรณิน ปลัด อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอนาน้อย จ.น่าน 56.นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว หัวหน้าฝ่ายพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ กองคลัง เป็น นายอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร 57.ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัค เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นายอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส 58.นายสมชาย กาญจนจารี ปลัดอำเภอเขาพนม จ.กระบี่ เป็น นายอำเภอลำทับ จ.กระบี่ 59.นายปรีชา ใจเพชร ปลัดอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี เป็น นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 60.นายภานุ แย้มศรี จ่าจังหวัดสุรินทร์ เป็น นายอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

61.นายชนะเกียรติ เจริญหล้า หัวหน้าฝ่ายวินัย กองการเจ้าหน้าที่ เป็น นายอำเภอสันติสุข จ.น่าน 62.นายเรวัตร โสตสถิตย์ จ่าจังหวัดนครนายก เป็น นายอำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 63.นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็น นายอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง 64.นายศักดิ์ชัย ชัยเชื้อ ปลัด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เป็น นายอำเภอป่าบอน จ.พัทลุง 65.นายสิทธิพร ณ พัทลุง ปลัดอำเภอรัษฎา จ.ตรัง เป็น นายอำเภอรัษฎา จ.ตรัง 66.นายสุธรรม ยิ้มละมัย จ่า จ.สมุทรสาคร เป็น นายอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา 67.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการทำบัตร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 68.นายอภิเชษฐ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 69.นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดอำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นายอำเภอเบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 70.นายชวลิต สาตราภัย ข้าราชการระดับ 7 ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอลานสภา จ.นครศรีธรรมราช

71.นายสมชัย รุ่งสาคร ปลัดอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย เป็น นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ 72.นายชัยวัฒน์ มาลาคำ จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอปลาปาก จ.นครพนม 73.นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ ปลัด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็น นายอำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี 74.นายรังสรรค์ ตันเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นายอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 75.นายวิโรจน์ พรหมชัย ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เป็น นายอำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี 76.นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น นายอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 77.นายปรีชา ดำเกิงเกียรติ ปลัด อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เป็น นายอำเภอกาบัง จ.ยะลา 78.นายวิทิต มาไพศาลสิน ปลัดอำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี 79.นายจรัญ ขยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น นายอำเภอนาทม จ.นครพนม 80.นายอภิชาติ ทิมเจริญ ปลัดอำเภอดอนตูม จ.นครปฐม เป็น นายอำเภอละอุ่น จ.ระนอง

81.นายศิริพงษ์ ประทุมรัตน์ ปลัดอำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็น นายอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 82.นายธนา บุษปวนิช ปลัดอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็น นายอำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา 83.นายสิทธิชัย ทัศนานุกุลกิจ ปลัดอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 84.นายอดุลย์ หันพงศ์กิติกูล นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ เป็น นายอำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช 85.นายวีรพล บูรณะพานิช ปลัด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็น นายอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 88.นายไพศาล ตรีสัญญา ปลัดอำเภอดอนตูม จ.นครปฐม เป็น นายอำเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี 89.นายชรพล พันธุมรัตน์ ปลัดอำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นายอำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 88.นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร ปลัดอำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม เป็น นายอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี 89.นายอภิรัฐ สะมะแอ ข้าราชการระดับ 7 ช่วยราชการงานปกครองภาคใต้ส่วนราชการกิจการความมั่นคงภายใน เป็น นายอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 90.นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ ปลัดอ.มะขาม จ.จันทบุรี เป็น นายอำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

91.นายธนสิทธิ์ ธนาสนะ นักวิชาการปกครองฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นายอำเภอปลายพระยา จ.กระบี่ 92.นายวิชัย ตะพานแก้ว ปลัด อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น นายอำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ 93.นายสุพจน์ หอมชื่น ปลัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น นายอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 94.นายนอบ คงพูน ปลัดอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส เป็น นายอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส 95.นายเทียนชัย ตั้งทอง ปลัดอำเภอจุน จ.พะเยา เป็น นายอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 96.นายศรัณย์ จันทร์ดี ปลัด อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 97.นายทวีชัย พลายชุมพล ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็น นายอำเภอนายูง จ.อุดรธานี 98.นายชาญณรงค์ เศวตวงษ์ ปลัด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 99.นายสิทธิศักดิ์ พรประสิทธิ์สุข ป้องกัน จ.นครราชสีมา เป็น นายอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 100.นายณรงค์ ทิพกนก ปลัด อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 101.นายสุมิตร เกิดกล่ำ จ่าจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี 102.นายวีระศักดิ์ ภูตรองหิน ปลัด อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอเกาะยาว จ.พังงาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานระดับ8จำนวน98ราย โดยให้เดินทางไปรับตำแหน่งในวันที่23ธ.ค. ดังนี้

1.นายชุมพล ชิตวิเศษ ปลัดอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.กระบี่ 2.นายหัสนัย จิตอารีย์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.กุดรัง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.กาญจนบุรี 3.นายแพน พรไตรศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.กาฬสินธุ์ 4.นายออมสิน สุขภิการนนท์ จ่าจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.กำแพงเพชร 5.นายประทีป ศิลปเทศ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.ซำสูง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็น หัวหน้างานปกครอง จ.ขอนแก่น 6.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.คลองเขื่อน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครองจ.ฉะเชิงเทรา 7.นายสมโภชน์ สิทธิเวช ปลัดอำเภอแหลมงอบ จ.ตราด เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ชลบุรี

8.นายวิชา ชะบางบอน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.พนมดงรัก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ชัยนาท 9.นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.น้ำขุ่น อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ชัยภูมิ 10.นายสุธี ภู่จินดา ปลัดอำเภอปง จ.พะเยา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ชุมพร

11.นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.เชียงราย 12.นายเสรี พาณิชย์กุล ป้องกันจังหวัดตรัง เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ตรัง 13.นายวัฒนา เที้ยวพันธ์ ปลัดอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ตาก 14.นายวีรพัฒน์ วิกสิต ปลัดอำเภอองครักษ์ จ.นครนายก เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.นครนายก 15.นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ ปลัดอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็น หัวหน้ากลุ่มการปกครอง จ.นครปฐม 16.นายใจ บุนนาค ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.วังยาง อ.นาแก จ.นครพนม เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.นครพนม 17.นายธำรง เขมะรัตน์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.ช้างกลาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.นครศรีธรรมราช 18.นายมนตรี สุขสิงห์ ปลัดอำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.นครสวรรค์ 19.นายกมล สรรพอาสา ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.นนทบุรี 20.นายนิอาแช ชิอุเช็ง ปลัดอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.นราธิวาส

21.นายอุทัย ลือชัย ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.เวียงหนองล่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.น่าน 22.นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.บุรีรัมย์ 23.นายเชาวน์ เทศสมบูรณ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.เกาะช้าง อ.แหลม งอบ จ.ตราด เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ปทุมธานี 24.นายสมหมาย เมฆกล่อม ปลัดอำเภอเมือง จ.ระยอง เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25.นายนิรุช ศรีสวัสดิ์ ปลัดอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ปราจีนบุรี 26.นายบุญไทย กาฬศิริ ปลัดอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ปัตตานี 27.นายเรวัต อัมพวานนท์ ปลัดอำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.พระนครศรีอยุธยา 28.นายมงคล สุกใส ป.หน. อ.ภูกามยาว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.พะเยา 29นายพิษณุ เสนาวิน จ่าจังหวัดนครสวรรค์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.พังงา 30.นายปิติเลิศ สุวรรณเกษา ปลัดอำเภอปาพะยอม จ.พัทลุง เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.พัทลุง 31.นายประทีป พิทักษ์ ปลัดอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.พิจิตร 32.นายวันชัยภาษิต ปลัดอำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็น หัวหน้กลุ่มงานปกครอง จ.พิษณุโลก 33.นายชูชาติ ชูเชิด ปลัดอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.เพชรบุรี 34.นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ ปลัดอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.เพชรบูรณ์ 35.นายเสนาะ ทับทวี จ่าจังหวัดแพร่ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.แพร่ 36.นายทรงพร ก้อนแก้ว ปลัดอำเภอสิเกา จ.ตรัง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ภูเก็ต 37.นายปิยิน ตลับนาค ป.หน.กิ่ง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.มหาสารคาม 38.สุรสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.สามชัย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.มุกดาหาร 39.นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์ ปลัดอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.แม่ฮองสอน 40.นายวิจักษณ์ ชินโคตรพงศ์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ยโสธร

41.นายโชคชัย ผลวัฒนะ ปลัดอำเภอเมืองยะลา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ยะลา 42.บำเพ็ญ บินไทยสงค์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.หนองฮี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ร้อยเอ็ด 43.วีระวัฒน์ อาจทวีกุล ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.แดนดง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ระนอง 44.นายสมชาย พลานุเคราะห์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ระยอง 45.นายรุ่งชัย ใบกว้าง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.บ้านคา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ราชบุรี 46.นายมนิต ตั้งสกุล ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ลพบุรี 47.นายสุเทพ เตียวตระกูล ปลัดอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ลำปาง 48.นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ลำพูน 49.นายปิยะศักดิ์ คำลีลา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.เลย 50.นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.ศรีสะเกษ

51.นายอำนาจ พวงสำลี ปลัดอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สกลนคร 52.นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ ป้องกันจังหวัดยะลา เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สงขลา 53.นายวรทัศน์ วานิชอังกูร ปลัดอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สตูล 54.นายทรงศักดิ์ จันทรสาขา ป.หน. กิ่ง อ.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สมุทรปราการ 55.นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สมุทรสงคราม 56.นายปราโมทย์ สำเภาเงิน ปลัดอำเภอ ฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สมุทรสาคร 57.นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.สมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สระแก้ว 58.นายรักษ์ ลี้ทรงศักดิ์ จ่าจังหวัดชัยนาท เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สระบุรี 59.นายมนัส อ่ำทอง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.บัวลาย อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สิงห์บุรี 60.นายศิริยศ ร่มสุข ปลัดผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.โกสัมพีนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สุโขทัย

61.นายปรีชา พันธุ์ขะวงศ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.โคกสูง อ.ตาพระยา จ.สระแกว เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สุพรรณบุรี 62.นายบวร นวลแก้ว ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.วิภาวดี อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สุราษฎร์ธานี 63.นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.บ้านด่าน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.สุรินทร์ 64.นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.รัตนวาปี อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.หนองคาย 65.นายศิริศักดิ์ ภิญโญภานุวัฒน์ ปลัดอำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.หนองบัวลำภู 66.นายชัยชาญ วิชานนะ ปลัดอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.อ่างทอง 67.นายไพฑูรย์ มุสิกะโปดก ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.นาตาล อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.อำนาจเจริญ 68.นายมนูญ คุณาเศรษฐ ปลัดอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.อุดรธานี 69.นายสุเทพ ภัทรศยกุล ปลัดอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.อุตรดิตถ์ 70.นายประถม ประเมินดี ปลัดอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.อุตรดิตถ์

71.นายณรงค์ เชาวน์ลิลิตกุล ปลัดอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง จ.อุบลราชธานี 72.นายอนันต์ ไชยศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็น หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 73.นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มระเบียบ ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานบริหารการปกครองท้องที่ 74.นายมนัส นิลสุข หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียน 1 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักงานบริหารการทะเบียน เป็น หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักงานบริหารการทะเบียน 75.นายไตรรงค์ ชมภูเพชร ปลัดอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการทะเบียนและบัตร ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักงานบริหารการทะเบียน 76.นายรังสรรค์ โอภาสบุตร หัวหน้าฝ่ายสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 77.นายเดชา ใจยะ หัวหน้าแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน เป็น หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 78.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ นิติกร 7ว สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณกองวิชาการและแผนงาน 79.นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส ปลัดอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็น หัวหน้ากลุ่มให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน 80.นายสุชาติ นพวรรณ หัวหน้าฝ่ายวินัย สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่

81.นายภัครธรณ์ เทียนไชย หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 82.นายธีระชัย นวลยง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เป็น หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน 83.นายชาติชาย อุทัยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม เป็น หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ 84.นายสมชาย อนะวัชกุล ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.หนองมะโมง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็น หัวหน้ากลุ่มกิจการชายแดน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 85.นายอภินันท์ ภู่ทอง หัวหน้าฝ่ายกำลังพล สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนากิจการอาสารักษาดินแดน สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 86.นายวัชรินทร์ รักชาติเจริญ ปลัดอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 87.นายประทีป ฤทธิกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทะเบียน 2 สำนักบริหารการทะเบียน เป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน 88.นายสุรพงษ์ สายโอภาศ ปลัดอำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็น หัวหน้ากลุ่มสืบสวนสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ 89.นายอภิสรรค์ สง่าศรี เจ้าพนักงานปกครอง 7 สำนักบริหารการทะเบียน เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 90.นายประเสริฐชัย สามกษัตริย์ ป.หน.กิ่ง อ.โนนนารายณ์ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็น หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

91.นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ จพง.ปค.7 สำนักบริหารการทะเบียน เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ 92.นายสุวัฒน์ สุวรรณภาชน์ ปลัดอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็น หัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบ สำนักการสอบสวนและนิติการ 93.นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง ปลัดอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็น หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 94.นายยลยง มีพืชน์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และรายงานการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการ

เลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 95.นายจำเริญ สวนทอง ปลัดผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.หนองหิน อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิทยาการการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 96.นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.ดอยหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็น หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน 97.นายศุภโชค สังขวณิช ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.ศรีณรงค์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็น หัวหน้ากลุ่มอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ 98.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี จ่าจังหวัดนนทบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน


ข้อมูลข่าวสด http://www.khaosod.co.th
โดยคุณ : ข่าวสด - [ 14 ธ.ค. 2002 , 17:39:29 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....