โยกย้ายทั่วประเทศ ปลัดจังหวัด-นอภ.
โยกย้ายทั่วประเทศ ปลัดจังหวัด-นอภ.เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า ภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ผวจ. และรอง ผวจ.ไปแล้วนั้น ล่าสุดนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรม และนายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ออกคำสั่งย้ายนายอำเภอทั่วประเทศพร้อมกันด้วย โดยการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งในระดับผู้ตรวจราชการ กรมการปกครองมีการสลับกลับไปเป็นปลัดจังหวัดหลายตำแหน่ง อาทิ นายวิศว ศะศศิสมิต ไปเป็นปลัด จ.ภูเก็ต จากเดิมที่เคยดำรงตำแหน่ง ปลัด จ.สมุทรปราการ แล้วถูกย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายคมสัน เอกชัย ไปเป็นปลัด จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ เรืองสุขอุดม เป็นปลัด จ.ระนอง นายธีรเทพ ศรียะพันธุ์ เป็นปลัด จ.สตูลขณะเดียวกันได้ย้ายผู้อำนวยการกองที่เป็นหัวใจของกรมการปกครอง และเป็นคนใกล้ชิดกับอดีตอธิบดี กรมการปกครองคนเดิม ไปเป็นผู้ตรวจราชการกรม คือนายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตรสาทร ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สำหรับคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการกรมการปกครองในครั้งนี้มีทั้งหมด 345 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.นี้ สำหรับรายชื่อมีดังนี้

1. นายสุมิตร อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็น ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม 2. นายศุภชัย แสงโสภณ ปลัด จังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ปลัดจังหวัดชัยภูมิ 3. นายชาญวิทย์ วสยางกูร ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็น ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี 4. นายคำรพ สาระจิตต์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น ปลัดจังหวัดสระบุรี 5. นายสุนทร ฤทธิภักดี ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็น ปลัดจังหวัดสงขลา 6. นายพีรไสว รัตนเอกวาที ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็น ปลัดจังหวัดพะเยา 7. นายถาวร เฉิดพันธุ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็น ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 8. นายวิวัฒน์ นันทวรากร ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ 9. นายหิรัญ เจริญทวีทรัพย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็น ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ 10. นายพัฒพงศ์ พยัคฆันตร ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็น ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

11.นายวิทิต เจียรนัย ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นปลัดจังหวัดชัยนาท 12.นายเนาวรัตน์ บุญหล้า ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นปลัดจังหวัดสกลนคร 13.นายประสิทธิ์ ตาตินิจ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นปลัดหวัดสุรินทร์ 14.นายไตรรัตน์ จงจิตร ปลัดจังหวัดยะลา เป็นปลัดจังหวัดตรัง 15.นายสมบูรณ์ศักดิ์ ปริยานนท์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นปลัดจังหวัดปทุมธานี 16.นายพิทยา สุนทรวิภาต ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นปลัดจังหวัดอุดรธานี 17.นายวิญญู ทองสกุล ปลัดจังหวัดระนอง เป็นปลัดจังหวัดพังงา 18.นายธีรเทพ ศรียะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง) เป็นปลัดจังหวัดสตูล 19.นายคมสัน เอกชัย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นปลัดจังหวัดชลบุรี 20.นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นปลัดจังหวัดภูเก็ต 21.นายไพโรจน์ เรืองสุขอุดม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นปลัดจังหวัดระนอง 22.นายวีระ ชัยพิมลผลิน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 9 เป็นปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง 23.นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 24.นายพินิจ เจริญพานิช ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง) เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

25. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ สุจริต นอ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เป็น ปลัดจังหวัดนครนายก 26. นายนพดล พุทธิการันต์ นอ.องครักษ์ นครนายก เป็น ปลัดจังหวัดอุทัยธานี 27. นายชวลิต ธูปดาก้อง นอ.พล ขอนแก่น เป็นปลัดจังหวัดจันทบุรี 28. นายประวัติ รัฐิรมย์ นอ.เมือง สมุทรปราการ เป็น ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ 29. นายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล นอ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เป็น ปลัดจังหวัดราชบุรี 30. นายวรฉัตร ทีงาม นอ.แกลง ระยอง เป็นปลัดจังหวัดระยอง 31. นายชูศักดิ์ มณีชยางกูร นอ.เมืองนราธิวาส เป็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส 32. นายสุรศักดิ์ ชาญยุทธ นอ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น ปลัดจังหวัดนครพนม 33. นายนพพร ต้อนรับ นอ.เชียงคำ พะเยา เป็น ปลัดจังหวัดเชียงราย 34. นายสุนทร สิริภักดิ์ นอ. แวงใหญ่ ขอนแก่น เป็น ปลัดจังหวัดขอนแก่น 35. นายวัลลภ วรรณาดิเรก นอ.เมืองพิษณุโลก เป็น ปลัดจังหวัดแพร่ 36. นายพงษ์ศักดิ์ นิลประภา นอ.อู่ทอง สุพรรณบุรี เป็น ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

37. นายยงยุทธ ไตรสุทธิ์ นอ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด เป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด 38. นายชนะ นพสุวรรณ นอ.ท่ามะกา กาญจนบุรี เป็น ปลัดจังหวัดปัตตานี 39. นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี นอ.สารภี เชียงใหม่ เป็น ปลัดจังหวัดลำพูน 40. นายเฉลิม ประเสริฐกุล นอ.พรหมพิราม พิษณุโลก เป็น ปลัดจังหวัดพิษณุโลก 41. นายราชันย์ สารวรางกูร นอ.เบตง ยะลา เป็น ปลัดจังหวัดยะลา 42. นายเสรี เสือแสงทอง นอ.อรัญประเทศ สระแก้ว เป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว 43. นายเกษม แช่มช้อย นอ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็น ปลัดจังหวัดลำปาง 44. นายสุเมธ ศรีพงษ์ นอ.ปักธงชัย นครราชสีมา เป็น ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 45. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผอ.กองการคลัง เป็น ปลัดจังหวัดมุกดาหาร 46. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผอ.ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็น ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 47. นายวิเชียร ชวลิต ผอ.ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น ผอ.สำนักการสอบสวนและนิติกร 48. นายเชิดศักดิ์ ชูศรี นอ.ท่ายาง เพชรบุรี เป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง

49. นายวันชาติ วงศ์ชัยชนะ ผอ.ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 50.นายวันชัย อุดมสิน นอ.เมืองสกลนคร สกลนคร เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 51. นายวินัย ครุวรรณพัฒน์นอ.เมืองยะลา เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 52.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผอ.ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 53. นายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 54. นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน นอ.พุทธมณฑล นครปฐม เป็น ผอ.กองคลัง 55. นายธานี สามารถกิจ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม เป็น ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 56. นายสุรชัย ขันอาสา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม เป็น ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 57. นายเดชรัช สิมศิริ นอ.ตากใบ นราธิวาส เป็น ผอ.ส่วนประสานราชการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน 58. นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ นอ.เมืองพังงา เป็น ผอ.ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 59. นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผอ.ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น ผอ.ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่

60. นายอภินันท์ จันทรังษี นอ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 61. นายธนา ธนสถิตย์ ผอ.โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เป็น ผอ.ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 62. นายนิรันดร์ ศรีเจริญ นอ.วัดสิงห์ ชัยนาท เป็น ผอ.ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ63. นายประสิทธิ์ บุญลิขิต นอ.วังนํ้าเย็น สระแก้ว เป็น ผอ.ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 64. นายณฐพล บุญมาก นอ.วิหารแดง สระบุรี เป็น รอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง 65.นายชโลธร ผาโคตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 66. นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 67. นายสมคิด ใจยิ้ม หัวหน้ากลุ่มคดี สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ 68. นายวิเชียร พุฒิวิญญูหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็น ผอ.ส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

69. นายสมาน วงศ์วรายุทธ นอ.เมืองนครราชสีมา เป็น นอ.เมืองแม่ฮ่องสอน 70. นายเอกสิทธิ์ บุตรคล้าย นอ.โนนสูง นครราชสีมา เป็น นอ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 71. นายวันชัย รัตนบัวชุม นอ.คง นครราชสีมา เป็น นอ.โนนสูง นครราชสีมา 72. นายเมตต์ เมตต์กา-รุณ์จิตต์ ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง เป็น นอ.คง นครราชสีมา 73. ว่าที่ ร.ต.ต.อิศเรศ นิลวงศ์ นอ.เมืองพะเยา พะเยา เป็น นอ.เมืองพิษณุโลก 74. นายเกษม วัฒนธรรม นอ.เมืองอุตรดิตถ์ เป็น นอ.เมืองพะเยา 75. นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา นอ.วังทอง พิษณุโลก เป็น นอ.เมืองอุตรดิตถ์ 76. นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ นอ.นครไทย พิษณุโลก เป็น นอ.วังทอง พิษณุโลก 77. นายไกร บุญบันดาล นอ.บ้านแหลม เพชรบุรี เป็น นอ.นครไทย พิษณุโลก 78. นายธวัชชัย รักขนาม นอ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช เป็น นอ.บ้านแหลม เพชรบุรี 79. นายมงคล สัณฐิติวิฑูร ผอ.โรงเรียนสืบสวนสอบสวน ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เป็น นอ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 80. นายสมชาย ปัญญเจริญ ผอ.โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เป็น ผอ.โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง

81. นายเนตร บัวโทน นอ.งาว ลำปาง เป็น ผอ. โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง 82. นายยงยุทธ มฤคทัต นอ.ลี้ ลำพูน เป็น นอ.งาว ลำปาง 83. นายตรีโชค ศิลปคุณ นอ.เมืองกำแพงเพชร เป็น นอ.ลี้ ลำพูน 84. นายศิริสิทธิ์ พันธ์นรา นอ.หนองปรือ กาญจนบุรี เป็น นอ.เมืองกำแพงเพชร 85. นายธีรศักดิ์ ศรีพัฒนพงศ์ นอ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี เป็น นอ.หนองปรือ กาญจนบุรี 86. นายทวี นริสศิริกุล นอ.เลาขวัญ กาญจนบุรี เป็น นอ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 87. นายสุวัฒน์ ไทศรีวิชัย นอ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี เป็น นอ.เลาขวัญ กาญจนบุรี 88. นายเกรียงศักดิ์ มหารัศมี นอ.ท่าตะโก นครสวรรค์ เป็น นอ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 89. นายไมตรี เทศกาล นอ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก เป็น นอ.ท่าตะโก นครสวรรค์ 90. นายเกรียงเดช เข็มทอง นอ.บ่อไร่ ตราด เป็น นอ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 91. นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นอ.เขาวง กาฬสินธุ์ เป็น นอ.บ่อไร่ ตราด 92. นายสมชาย มีสิงห์ นอ.แวงน้อย ขอนแก่น เป็น นอ.พล ขอนแก่น 93. นายอานนท์ ศรีรัตน์ นอ.พระยืน ขอนแก่น เป็น นอ.แวงน้อย ขอนแก่น 94. นายวิรัต รัตนวิจิตร นอ.แก่ง-หางแมว จันทบุรี เป็น นอ.แกลง ระยอง

95. นายธีระกุล เอี่ยมอำภา นอ.สังคม หนองคาย เป็น นอ.แก่งหางแมว จันทบุรี 96. นายพินิจ บุญเลิศ นอ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี เป็น นอ.อรัญประเทศ สระแก้ว 97. นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ นอ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี เป็น นอ.ท่ายาง เพชรบุรี 98. นายสุรินทร์ สรงสระแก้ว นอ.บ้านไร่ อุทัยธานี เป็น นอ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 99. นายสุทธินันท์ หลวงศรี นอ.รามัน ยะลา เป็น นอ.บ้านไร่ อุทัยธานี 100. นายประคอง คงแก้ว นอ.ยะหา ยะลา เป็น นอ.รามัน ยะลา 101. นายประสิทธิ์ วิสุทธ์จินดาภรณ์ นอ.กาบัง ยะลา เป็น นอ.ยะหา ยะลา 102. นายอนุวัฒน์ มณวิจิตร นอ.รือเสาะ นราธิวาส เป็น นอ.เมืองนราธิวาส 103. นายมนตรี ภักดี นอ.ควนกาหลง สตูล เป็น นอ.รือเสาะ นราธิวาส 104. นายบุญฤทธิ์ งานสม นอ.ยะหริ่ง ปัตตานี เป็น นอ.ควนกาหลง สตูล 105. นายธานินทร์ สุภาแสน นอ.แม่สรวย เชียงราย เป็น นอ.สารภี เชียงใหม่ 106. นายวิชิต บุญกังวาน นอ.แม่ลาว เชียงราย เป็น นอ.แม่สรวย เชียงราย 107. นายประทีป ศรีรุ่งเรือง นอ.พญาเม็งราย เชียงราย เป็น นอ.แม่ลาว เชียงราย 108. นายสุรชัย ลิ้นทอง นอ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เป็น นอ.เมืองฉะเชิงเทรา 109. นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล นอ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา เป็น นอ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

110. นายวิสิทธิ์ สินลือนาม นอ.นามน กาฬสินธุ์ เป็น นอ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 111. นายจุมพล รัตนพิมล นอ.ทับคล้อ พิจิตร เป็น นอ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 112. นายเดชา ชมเดช นอ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เป็น นอ.ทับคล้อ พิจิตร 113. นายทวีป เล็กสู้ นอ.เฉลิมพระ-เกียรติ น่าน เป็น นอ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 114. นายนิพนธ์ สกลวารี นอ.หนองแค สระบุรี เป็น นอ.องครักษ์ นครนายก 115. นายวิชชาญ บุษปวณิช นอ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา เป็น นอ.หนองแค สระบุรี 116. นายสนิท เหลืองภิรมย์ นอ.สีคิ้ว นครราชสีมา เป็น นอ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 117. นายวิเชียร จันทโณทัย นอ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์ เป็น นอ.สีคิ้ว นครราชสีมา 118. นายวิเชียร พัสถาน นอ.น้ำโสม อุดรธานี เป็น นอ.แวงใหญ่ ขอนแก่น 119. นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ นอ.ปากคาด หนองคาย เป็น นอ.น้ำโสม อุดรธานี 120. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย นอ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เป็น นอ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 121. ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช นอ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี เป็น นอ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 122. นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นอ.ย่านตาขาว ตรัง เป็น นอ.พุทธมณฑล นครปฐม 123. นายวีระพงศ์ หลีเจริญ นอ.รัษฎา ตรัง เป็น นอ.ย่านตาขาว ตรัง 124. นายนพดล สองเมือง นอ.จะแนะ นราธิวาส เป็น นอ.ตากใบ นราธิวาส

125. นายเสริม ไชยณรงค์ นอ.นางรอง บุรีรัมย์ เป็น นอ.เมืองบุรีรัมย์ 126. นายสุนทร เตมียะเสน นอ.พุทไธสง บุรีรัมย์ เป็น นอ.นางรอง บุรีรัมย์ 127. นายกุศล พุ่มพวง นอ.ละหานทราย บุรีรัมย์ เป็น นอ.พุทไธสง บุรีรัมย์ 128. นายเฉลิมพล พลวัน นอ.ดอนตูม นครปฐม เป็น นอ.ละหานทราย บุรีรัมย์ 129. นายธานินทร์ กาญจนพยนต์ นอ.นครชัยศรี นครปฐม เป็น นอ.ดอนตูม นครปฐม 130. นายศุภกิต ธรรมสถิตย์มั่น นอ.วังสามหมอ อุดรธานี เป็น นอ.นครชัยศรี นครปฐม 131. นายบุญสม ศรีสุริยชัย นอ.ท่าอุเทน นครพนม เป็น นอ.วังสามหมอ อุดรธานี 132. นายกฤษณ์ อุไรรัตน์ นอ.สิเกา ตรัง เป็น นอ.ท่าอุเทน นครพนม 133. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ นอ.มวกเหล็ก สระบุรี เป็น นอ.เมืองสกลนคร สกลนคร 134. นายสมชาติ วัฒนศรี นอ.กุสุมาลย์ สกลนคร เป็น นอ.มวกเหล็ก สระบุรี 135. นายนพดล ชินะ-จิตร นอ.ปลาปาก นครพนม เป็น นอ.ปักธงชัย นครราชสีมา 136. นายธีระ มินทราศักดิ์ นอ.ระแงะ นราธิวาส เป็น นอ. เบตง ยะลา 137. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ นอ.ปาก-พะยูน พัทลุง เป็น นอ.ระแงะ นราธิวาส 138. นายบัณฑิตย์ออมไธสง นอ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด เป็น นอ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 139. นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร นอ.ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด เป็น นอ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด

140. นายแชน ชื่นศิวา นอ.บางละมุง ชลบุรี เป็นนอ.เมืองสมุทรปราการ 141. นายสมศักดิ์ โยนกพันธุ์ นอ.ชุมแสง นครสวรรค์ เป็น นอ.บางละมุง ชลบุรี 142. นายสมชาย อรรถธรรมสุนทร นอ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เป็น นอ.ชุมแสง นครสวรรค์ 143. นายปรีชา พรหมสุรินทร์ นอ.เมืองตาก เป็น นอ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 144. นายวีระ รอดชีวัน นอ.โพธาราม ราชบุรี เป็น นอ.เมืองตาก ตาก 145. นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย นอ.บางแพ ราชบุรี เป็น นอ.โพธาราม ราชบุรี 146. นายบรรลือ สง่าจิตร นอ.หนองหงส์ บุรีรัมย์ เป็น นอ.วังน้ำเย็น สระแก้ว 147. นายชัชวาล ศิริพันธ์ นอ.สังขละบุรี กาญจนบุรี เป็น นอ.พรหมพิราม พิษณุโลก 148. นายเสาวรัจ ยิ้มรุ่งเรือง นอ.ชะอำ เพชรบุรี เป็น นอ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 149. นายชนาญวัต จิตร์ภิรมย์ศรี นอ.เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานีเป็น นอ.ชะอำ เพชรบุรี 150. นายสุนทร ประทุมทอง นอ.หาดใหญ่ สงขลา เป็น นอ.เมืองพังงา 151.นายนำพลพนังคศิริ นอ.ปลายพระยา กระบี่ เป็น นอ.หาดใหญ่ สงขลา 152. นายเฉลิมชัย ปัณฑะโชติ นอ.ไทรโยค กาญจนบุรีเป็น นอ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 153. นายเสรี รัตนเสวี นอ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก เป็น นอ.ไทรโยค กาญจนบุรี154. นายไชยยศ ธงไชย นอ.แว้ง นราธิวาส เป็น นอ.เมืองยะลา ยะลา

155. นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย นอ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เป็น นอ.วัดสิงห์ ชัยนาท 156. นายจิรวัฒน์ วัฒนรณชัย นอ.เมืองสระบุรี เป็น นอ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 157. นายประวิตร อังศุนาค นอ.เมืองแพร่ แพร่ เป็น นอ.เมืองสระบุรี 158. นายชวลิต เมฆจำเริญ นอ.สูงเม่น แพร่ เป็น อ.เมืองแพร่ แพร่ 159. นายพิบูลย์ชัย พันธุลี นอ.ตาคลี นครสวรรค์ เป็น นอ.สูงเม่น แพร่ 160. นายจิรวัชร์ สิงห์ดี นอ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี เป็น นอ.ตาคลี นครสวรรค์ 161. นายอริยะ รังสิตสวัสดิ์ นอ.เมืองสตูล สตูล เป็น นอ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 162. นายเกษม รังสิโยกฤษฏ์ นอ.ควนขนุน พัทลุง เป็น นอ.เมืองสตูล 163. นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ นอ.อ่าวลึก กระบี่ เป็น นอ.ควนขนุน พัทลุง 164. นายบรรจิตต์ รัตนโชติ นอ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เป็น นอ.อ่าวลึก กระบี่ 165. นายนฤนาท สุภัทรประทีป นอ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช เป็น นอ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 166. นายฉลองศักดิ์ เชียรวิชัย นอ.บางขัน นครศรีธรรมราช เป็น นอ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 167. นายศานิต บุญเรือง นอ.เมืองน่าน เป็น นอ.เชียงคำ พะเยา 168. ร.อ.ไกรวุธ จิระบุตร นอ.เมืองเชียงราย เป็น นอ.เมืองน่าน 169. นายสนิท ผู้แสงทอง นอ.เวียงป่าเป้า เชียงราย เป็น นอ.เมืองเชียงราย

170. นายวิศิษฐ์ สิทธิสมบัติ นอ.เชียงแสน เชียงราย เป็น นอ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 171. นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นอ.สุคิริน นราธิวาส เป็น นอ.เชียงแสน เชียงราย 172. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ นอ.สันติสุข น่าน เป็น นอ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 173. นายประสิทธิ์ คชโคตร นอ.เมืองหนองคาย ช่วยราชการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น นอ.เทิง เชียงราย 174. นายพงษ์ฤทธิ์ คงประสิทธิ์ นอ.บึงกาฬ หนองคาย เป็น นอ.เมืองหนองคาย 175. ว่าที่ ร.อ.วีระยุทธ ไวยภาษ นอ.ศรีวิไล หนองคาย เป็น นอ.บึงกาฬ หนองคาย 176. นายสมศักดิ์ พิรุณรัตน์ นอ.กุดบาก สกลนคร เป็น นอ.ศรีวิไล หนองคาย 178. นายปรีชา สายประเสริฐ นอ.นาเชือก มหาสารคาม เป็น นอ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 179. นายศักดิ์ชัย กาญจ-นะวรรณ นอ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น เป็น นอ.นาเชือก มหาสารคาม 180. นายวิเชียร บุญแลบ นอ.นายูง อุดรธานี เป็น นอ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 181. นายสุทธิพงศ์ศิริบุญหลง นอ.คุระบุรี พังงา เป็น นอ.กะเปอร์ ระนอง 182. นายศุภชัย โพชนุกูล นอ.เกาะยาว พังงา เป็น นอ.คุระบุรี พังงา 183. นายสายัณห์ สังข์สรวง นอ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็น นอ.เด่นชัย แพร่ 184. นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย นอ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เป็น นอ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 185. นายประกาศิต มหาสิงห์ นอ. ทุ่งช้าง น่าน เป็น นอ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

186. นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว นอ.สวนผึ้ง ราชบุรี เป็น นอ.ท่าใหม่ จันทบุรี 187. นายอรรถนนท์ โบสุวรรณ นอ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย เป็น นอ.สวนผึ้ง ราชบุรี 188. นายอนุสรณ์ บัวภา นอ.เชียงคาน เลย เป็น นอ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 189. นายธนวัฒน์ สวรรยาธิปัติ นอ.ด่านซ้าย เลย เป็น นอ.เชียงคาน เลย 190. นายพูนโชค วรรธนวินิจนอ.ปากชม เลย เป็น นอ.ด่านซ้าย เลย 191. นายบัณฑิต สงวนพวก นอ.บึงโขงหลง หนองคาย เป็น นอ.ปากชม เลย 192. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ นอ.แหลมสิงห์ จันทบุรี เป็น หน.กลุ่มงานปกครอง จันทบุรี 193. นายณรงค์ธีรจันทรางกูร นอ.ขนอม นครศรีธรรมราช เป็น นอ. แหลมสิงห์ จันทบุรี 194. นายเดชา กังสนันท์ นอ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี เป็น นอ.ขนอม นครศรีธรรมราช 195. นายพิชัย ธิติศักดิ์ นอ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เป็น นอ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 196. นายสมเกียรติ สังข์ขาว นอ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี เป็น นอ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 197. นายทินกร มุสิกวัตร นอ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช เป็น นอ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี 198. นายธัชพงษ์ แผ่ความดี นอ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด เป็น นอ.ตะพานหิน พิจิตร 198. นายวิรัตน์ วนวัฒนาวงศ์ นอ.บ้านโป่ง ราชบุรี เป็น นอ.บางใหญ่ นนทบุรี 199. นายสุรพล แสวงศักดิ์ นอ.ปากท่อ ราชบุรี เป็น นอ.บ้านโป่ง ราชบุรี

200. นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ นอ.นาหมื่น น่าน เป็น นอ.ปากท่อ ราชบุรี 201. นายสุรพล วาณิชเสนี นอ.ไทรน้อย นนทบุรี เป็น นอ.บางบัวทอง นนทบุรี 202. นายสุวิทย์ สุบงกฎ นอ.นาหว้า นครพนม เป็น นอ.บางกรวย นนทบุรี 203. นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล นอ.โนนแดง นครราชสีมา เป็น นอ.สอยดาว จันทบุรี 204. นายพจน์ รักความสุข นอ.หนองสูง มุกดาหาร เป็น นอ.โนนแดง นครราชสีมา 205. นายสุรพล พนัสอำพล นอ.แม่ทะ ลำปาง เป็น นอ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 206. นายมนตรี บุบผาวัลย์ นอ.ลำทับ กระบี่ เป็น นอ.แม่ทะ ลำปาง 207. นายสุพล ดิฐสุขถาวร นอ.บ้านหลวง น่าน เป็น นอ.หางดง เชียงใหม่ 208. นายประเสริฐ โอสถาพันธ์ นอ.อมก๋อย เชียงใหม่ เป็น นอ.แม่วาง เชียงใหม่ 209. นายประทีป กีรติเรขา นอ.ดอนตาล มุกดาหาร เป็น นอ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 210. นายประจวบ แสงสุวรรณ นอ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ เป็น นอ.เขาย้อย เพชรบุรี 211. นายสมหมาย จิระวัชร ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ช่วยราชการวิทยาลัยปกครอง เป็น นอ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ 212. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี นอ.ภูเรือ เลย เป็น นอ.ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 213. นายสุรชัย คงมีลาภ นอ.ท่าลี่ เลย เป็น นอ.ภูเรือ เลย 214. นายกรินทร์ สิงคิวิบูลย์ นอ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี เป็น นอ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา

215. นายชาญ อึ๊งโพธิ์ นอ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ เป็น นอ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 216. นายสมนึก ปราโมกข์ชน นอ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน เป็น นอ.สบปราบ ลำปาง 217. นายสุรชัย จงรักษ์ นอ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ เป็น นอ.สันกำแพง เชียงใหม่ 218. นายประเสริฐ อินดี นอ.ฮอด เชียงใหม่ เป็น นอ.แม่แตง เชียงใหม่ 219. นายเรืองฤทธิ์ จอมสืบ นอ.คีรีมาศ สุโขทัย เป็น นอ.ฮอด เชียงใหม่ 220. นายนัทธี ปอสุวรรณ นอ.อุ้มผาง ตาก เป็น นอ.คีรีมาศ สุโขทัย 221. นายฉัตรชัย สร้อยสังวาลย์ นอ.ศรีนคร สุโขทัย เป็น นอ.อุ้มผาง ตาก 222. นายสุชาติ แสนดี นอ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ เป็น นอ.ศรีนคร สุโขทัย 223. นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี นอ.วัดเพลง ราชบุรี เป็น นอ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 224. นายไพศาล สำราญทรัพย์ นอ.ห้วยราช บุรีรัมย์ เป็น นอ.วัดเพลง ราชบุรี 225. นายสันติ เกิดอินทร์ นอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ เป็น นอ.ห้วยราช บุรีรัมย์ 226. นายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร นอ.หนองวัวซอ อุดรธานี เป็น นอ.หนองหาน อุดรธานี 227. นายประยุทธ รัชตะวรรณ นอ.ไชยวาน อุดรธานี เป็น นอ.หนองวัวซอ อุดรธานี 228. นายพยัต ชาญประเสริฐ นอ.สีชมพู ขอนแก่น เป็น นอ.เมืองขอนแก่น 229. นายสุทธินันท์ บุญมี นอ.นากลาง หนองบัวลำภู เป็น นอ.สีชมพู ขอนแก่น 230. นายสมสง่า คุณสมบัติกุล นอ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู เป็น นอ.นากลาง หนองบัวลำภู

231. นายเมธี ทองอารีย์ นอ.ยี่งอ นราธิวาส เป็น นอ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 232. นายวิศิษฐ์ ทองสมบูรณ์ นอ.บ้านฝาง ขอนแก่น เป็น นอ.หนองเรือ ขอนแก่น 233. นายประชิล นิลเขต นอ.สว่างแดนดิน สกลนคร เป็น นอ.พระพุทธบาท สระบุรี 234. นายชลอ ใบเจริญ นอ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เป็น นอ.สว่างแดนดิน สกลนคร 235. นายเถลิง ครามะคำ นอ.เมืองระยอง เป็น นอ.กบินทร์บุรี ปราจีน-บุรี 236. นายอาทิตย์ อุทัย ขำหิรัญ นอ.เมือง ชลบุรี เป็น นอ.เมืองระยอง 237. นายบรรจบ รุ่งโรจน์ นอ.ศรีราชา ชลบุรี เป็น นอ.เมืองชลบุรี 238. นายประกวด ฉันท์ทอง นอ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ เป็น นอ.ศรีราชา ชลบุรี 239. นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา นอ.สำโรงทาบ สุรินทร์ เป็น นอ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 240. นายบรรลือ สุรินทร์ศิริรัฐ นอ.เนินสง่า ชัยภูมิ เป็น นอ.สำโรงทาบ สุรินทร์ 241. นายจรัญ เงินแก้ว นอ.ตาพระยา สระแก้ว เป็น นอ.ปะคำ บุรีรัมย์ 242. นายสมุทร ทองวิจิตร นอ.นาบอน นครศรีธรรมราช เป็น นอ.วิหารแดง สระบุรี 243. นายปรีชา ปลอดทอง นอ.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช เป็น นอ.นาบอน นครศรีธรรมราช 244. นายสิทธิชัย กิตติกูล นอ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด เป็น นอ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 245. นายสมศักดิ์ อินทร์วัฒนา นอ.อากาศอำนวย สกลนคร เป็น นอ.สระโบสถ์ ลพบุรี

246. นายถิรวัฒ พูนพิพัฒน์ นอ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ เป็น นอ.อากาศอำนวย สกลนคร 247. นายนิธิภัทร เสนาะดนตรี นอ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี เป็น นอ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 248. นายสุรศักดิ์ ตรุยานนท์ นอ.บ่อเกลือ น่าน เป็น นอ. ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 249. นายนิพนธ์ เลิศศรีสุวัฒนา นอ.หนองบุนนาก นครราชสีมา เป็น นอ.บางบ่อ สมุทรปราการ 250. นายสุพงษ์ แก้วปาน นอ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี เป็น นอ.หนองบุนนาก นครราชสีมา 251. นายปัญญา งานเลิศ นอ.สามโก้ อ่างทอง เป็น นอ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 252. นายประยูร รัตนเสนีย์ นอ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน เป็น นอ.สามโก้ อ่างทอง 253. นายธวัช ศิริวัธนนุกุล นอ.วานรนิวาส สกลนคร เป็น นอ.ไชโย อ่างทอง 254. นายสังคม อัตถากร นอ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ เป็น นอ.วานรนิวาส สกลนคร 255. นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์ นอ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ เป็น นอ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 256. นายปิยะ ปรีดารมย์โรจน์ นอ.หนองบัวระเหว ชัยภูมิ เป็น นอ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 257. นายศักดิ์ สมบุญโต นอ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เป็น นอ.หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 258. นายคณีธิป บุณยเกตุ นอ.คลองใหญ่ ตราด เป็น นอ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 259. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ นอ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ เป็น นอ.คลองใหญ่ ตราด 260. นายสุนัยน์ หิรัญ นอ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม เป็น นอ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 261. นายพินิจ บุญวรรณ นอ.ยางสีสุราช มหาสารคาม เป็น นอ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม

262. นายชยานนท์ ศิลปอนันต์ นอ.ท่าบ่อ หนองคาย เป็น นอ.สมเด็จ กาฬสินธุ์ 263. นายพิฌาณค์ ศรีจันทร์ นอ.เซกา หนองคาย เป็น นอ.ท่าบ่อ หนองคาย 264. นายจัดเจน จิวะนนท์ นอ.พรเจริญ หนองคาย เป็น นอ.เซกา หนองคาย 265. นายธัมมารัตน์ นาค-ทอง นอ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี เป็น นอ.พรเจริญ หนองคาย 266. นายอภิศักดิ์ พลโยราช นอ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น เป็น นอ.กระนวน ขอนแก่น 267. นายรังสรรค์ สังข์ประไพ นอ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา เป็น นอ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น 268. นายวรรโณ ภักดี นอ.ห้วยคต อุทัยธานี เป็น นอ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา 269. นายชูศักดิ์ ตรีสาร นอ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เป็น นอ.ห้วยคต อุทัยธานี 270. นายธาตรี นามะสนธิ นอ.บ้านฉาง ระยอง เป็น นอ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 271. นายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ นอ.สัตหีบ ชลบุรี เป็น นอ.บ้านฉาง ระยอง 272. นายสุรพล เทียนสุวรรณ นอ.ร่องคำ กาฬสินธุ์ เป็น นอ.สัตหีบ ชลบุรี273. นายวิรัช จำรัสพงษ์ นอ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เป็น นอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 274. ว่าที่ ร.ต.สมคิด ภัสสรประสิทธิ์ นอ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ เป็น นอ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 275. นายสุรพจน์ รัชชุศิริ นอ.บ้านแท่น ชัยภูมิ เป็น นอ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 276. นายยุทธนา วิริยะกิตติ นอ.จักราช นครราชสีมา เป็น นอ.ประทาย นครราชสีมา

277. นายนิวัฒน์ เรืองเดช นอ.บาเจาะ นราธิวาส เป็น นอ.จักราช นครราชสีมา 278. นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์ นอ.นาแก นครพนม เป็น นอ.เมืองมุกดาหาร 279. นายภวัต เลิศมุกดา นอ.นาทม นครพนม เป็น นอ.นาแก นครพนม 280. นายชูศักดิ์ สุทธิประภา นอ.โพนทอง ร้อยเอ็ด เป็น นอ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 281. ว่าที่ ร.ต.พนม โพธิ์ศรี นอ. กันทรารมย์ ศรีสะเกษ เป็น นอ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 282. นายพิศ สายสิงห์ นอ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ เป็น นอ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 283. นายกนกพล ศักดิ์วิเศษศรีนุกุล นอ.โซ่พิสัย หนองคาย เป็น นอ.โพนพิสัย หนองคาย 284. นายชาญชัย บุญเสนอ นอ.ศรีธาตุ อุดรธานี เป็น นอ.โนนสะอาด อุดรธานี 285. นายถาวร เชยพันธุ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ประจำพิษณุโลก เป็น นอ.ไทรงาม กำแพงเพชร 286. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ นอ.ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร เป็น นอ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 287. นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ นอ.พรรณานิคม สกลนคร เป็น นอ.ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 288. นายพรศักดิ์ สงวนผล นอ.ขุนตาล เชียงราย เป็น นอ.จอมทอง เชียงใหม่ 289. นายนิพนธ์ แจ้งจันทร์ นอ.เวียงแก่น เชียงราย เป็น นอ. ขุนตาล เชียงราย 290. นายบรรลือศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นอ.พร้าว เชียงใหม่ เป็น นอ.ดอกคำใต้ พะเยา 291. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นอ.บ้านโคก อุตรดิตถ์ เป็น นอ.พร้าว เชียงใหม่

292. นายมนัส โสกันธิกา ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นอ.บ้านโคก อุตรดิตถ์ 293. นายสมดี คชายั่งยืน นอ.หนอง-ใหญ่ ชลบุรี เป็น นอ.ไพศาลี นครสวรรค์ 294. นายอานนท์กิตติคุณไพโรจน์ นอ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ เป็น นอ.หนอง-ไผ่ เพชรบูรณ์ 295. นายสุรีย์ จิระเสวี นอ.ชนแดน เพชรบูรณ์เป็น นอ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 296. นายเสรี คัมภีรธัมโม นอ.หนองบัว นครสวรรค์ เป็น นอ.ชนแดน เพชรบูรณ์ 297.นายวีระชัย ภู่เพียงใจ นอ.โกรกพระ นครสวรรค์ เป็น นอ.หนองบัว นครสวรรค์ 298. นายทวีศักดิ์ ประสิทธิโศภินนอ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เป็น นอ.โกรกพระ นครสวรรค์ 299. นายธนน เวชกรกานนท์ นอ.เมืองปัตตานี เป็น นอ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 300. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล นอ.สายบุรี ปัตตานี เป็น นอ.เมืองปัตตานี 301. นายสามารถ วราดิศัย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ช่วยราชการส่วนประสานราชการสำนักกิจการ ความมั่นคงภายใน เป็น นอ.สายบุรี ปัตตานี 302. นายมนัททวี วจนะเสถียร นอ.บ่อพลอย กาญจนบุรี เป็น นอ.วังชิ้น แพร่ 303. นายสุเทพ สมานมิตร นอ.นิคมน้ำอูน สกลนคร เป็น นอ.บ่อพลอย กาญจนบุรี 304. นายอุดม เกษร นอ.แม่เมาะ ลำปาง เป็น นอ.ป่าซาง ลำพูน

305. นายเจริญ เองศิลป์ นอ.แม่ริม เชียงใหม่ เป็น นอ.เมืองลำพูน 306. นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ นอ.บางระกำ พิษณุโลก เป็น นอ.แม่ริม เชียงใหม่ 307. นายเกษม พลอยประดิษฐ์ นอ.สามง่าม พิจิตร เป็น นอ.บางระกำ พิษณุโลก 308. นายวินทร์ พัฒนกุล นอ.วชิรบารมี พิจิตร เป็น นอ.สามง่าม พิจิตร 309. นายเสรี ทวีพันธุ์ นอ.สรรคบุรี ชัยนาท เป็น นอ.กงไกรลาศ สุโขทัย 310. นายสำราญ ตันเรืองศรี นอ.ศรีสาคร นราธิวาส เป็น นอ.สรรคบุรี ชัยนาท 311. นายธนวัฒน์ บูรณะพิภพ นอ.ป่าบอน พัทลุง เป็น นอ.ศรีสาคร นราธิวาส 312. นายสมพิศ หาญณรงค์ นอ.รัตภูมิ สงขลา เป็น นอ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 313. นายวิสุทธิ์ อนันตพงศ์ นอ.เทพา สงขลา เป็น นอ.รัตภูมิ สงขลา 314. นายอาสา ตฤตียปุตรานนท์ นอ.ไม้แก่น ปัตตานี เป็น นอ.เทพา สงขลา 315. นายนฤพล แหละตี นอ.จะนะ สงขลา เป็น นอ.สุไหงปาดี นราธิวาส 316. นายสมหมาย คงแข็ง นอ.ตะกั่วทุ่ง พังงา เป็น นอ.จะนะ สงขลา 317. นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ นอ.ละแม ชุมพร เป็น นอ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 318. นายโอภาส ยิ่งเจริญ นอ.บันนังสตา ยะลา เป็น นอ.หนองจิก ปัตตานี 319. นายอายา ดิษฐาภินันท์ นอ.เจาะไอร้อง นราธิวาส เป็นนอ.บันนังสตา ยะลา

320. นายโยธิน บัวทอง นอ.มายอ ปัตตานี เป็น นอ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 321. นายฝองศักดิ์ สุขสุพันธ์ นอ.เมืองกระบี่ เป็น นอ.ตะกั่วป่า พังงา 322. นายจริย์แก้วบำรุง นอ.พนม สุราษฎร์ธานี เป็น นอ.เมืองกระบี่ 323. นายวีระ เกิดศิริมงคล นอ.ท่าแพ สตูล เป็น นอ.ละงู สตูล 324. นายอาทร เพชรรักษ์ นอ.ไชยา สุราษฎร์ธานี เป็น นอ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 325. นายอรชุณห์ นุ้ยบ้านด่าน นอ.ลาดยาว นครสวรรค์ เป็นนอ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 326. นายบรรหาร บูรณะประภา นอ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เป็น นอ.ลาดยาว นครสวรรค์ 327. นายวันชัย รัตนเมธีดล นอ.ทัพทัน อุทัยธานี เป็น นอ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 328. นายคันฉัตร ตันเสถียร นอ.ห้างฉัตร ลำปาง เป็น นอ.ทัพทัน อุทัยธานี 329. นายถวิล กัลชาญพิเศษ นอ.ปง พะเยา เป็น นอ.ห้างฉัตร ลำปาง 330. นายสุวิช ศรีสง่า ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นอ.ปง พะเยา 331. ว่าที่ ร.ต.ถาวร สฤษฎ์วานิช นอ.หนองแซง สระบุรี เป็น นอ.วังม่วง สระบุรี 332. นายสว่าง ฉวีวรรณ นอ.วังม่วง สระบุรี เป็น นอ.หนองแซง สระบุรี

333. นายปิยะ คุปต์กาญจนากุล นอ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เป็น นอ.พนมทวน กาญจนบุรี 334. นายบุรินทร์ รุ่งมณี นอ.พนมทวน กาญจนบุรี เป็น นอ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 335. นายวิศาล เพชรคง นอ.ทับปุด พังงา เป็น นอ.เหนือคลอง กระบี่ 336. นายสุรพล ไมยวงษ์ นอ.เหนือคลอง กระบี่ เป็น นอ.คลองท่อม กระบี่ 337. นายประพฤติ ยูถนันท์ นอ.คลองท่อม กระบี่ เป็น นอ.ทับปุด พังงา 338. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน นอ.เมืองปทุมธานี เป็น นอ.เมืองอ่างทอง 339. นายกฤษฎา บุญราช นอ.เมืองอ่างทอง เป็น นอ.เมืองปทุมธานี 340. นายเกรียงศักดิ์ เชาวน์ประยูร นอ.แม่ทา ลำพูน เป็น นอ. แม่ใจ พะเยา 341. นายอาณัติ วิทยานุกูล นอ.แม่ใจ พะเยา เป็น นอ.แม่ทา ลำพูน 342. นายกฤษดา พานิชเจริญ นอ.รัตนบุรี สุรินทร์ เป็น นอ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 343. นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร นอ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ เป็น นอ. รัตนบุรี สุรินทร์ 344. นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ นอ.โชคชัย นครราชสีมา เป็น นอ.เมืองตราด 345. นายวิสุทธิ์ ศรัณย์รัฐ นอ.เมืองตราด เป็น นอ.โชคชัย นครราชสีมา


ข้อมูลไทยรัฐ http://www.thairath.co.th
โดยคุณ : ไทยรัฐ - [ 7 ธ.ค. 2002 , 21:30:17 น. ]

ตอบ
รนนานาะนยร้นายนร้ะจดเร้าวกดาเกาวกสาเเ
พั่ร่ร่ะนานยานยรันานยาพนะพนะร้นาะจะนาะ
5946576854645765*495294564768957969569756959898665959575486497*796195945659897*7879454645489454/4*454854945484527961315789754549689778587546491512434615497546461514949675464615742454915124646315797845464854542254887788955465123456585945754221623565958989*8/85412335659*8659*028**6375*588452158*/*529913**565655586545562252*254458798525485858*-96895865524505458*58514595288528564646464952523892197548591278454343191575484948754*54231231619879454915461213164549797*897546454646454646464649797979797656233131246491512464549754161385915437549154359157645191549754645497575794846161545891275434615469784549154345124615498214548859565225865*55854854854545896585658566*66666666666666664545646451/7549451915461945491545194547231215464*48497975844545545494578945446464555555555555555555555555555555555555555555556454982567945197548925649464646495876591579945461954945649464649463487945184542161549457646451954643159456721549489756494549456794548945678986648945348967649679464649497678975489756679756797679975689456493794321894136456679967648924645374655664555555555555555555555555555555555555555555555555528975794598249527495659736465765976959785795794584585975951959595295595195952942189************************
โดยคุณ : นสร่นร - ICQ : รนีรน - [ 25 พ.ค. 2003 , 10:37:52 น.]

ตอบ
ช่วยย้ายปลัดอ.บ.ต ทั่ง จังหวัดอุบลราชธานีหน่อยครับ ทุจริตทุก อ.บ.ต.โดยเฉพาะ...
โดยคุณ : ประชาชน - [ 25 พ.ค. 2007 , 12:57:18 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....